PDA

View Full Version : เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ


 1. เทศนาในวันมาฆบูชา ๒๕๕๒
 2. พิธีโสฬส
 3. เก็บตกงานวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
 4. เทศน์สอนนาค
 5. เทศน์วันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๒
 6. งานกฐิน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
 7. เก็บตกงานกฐินวัดเขาวง-วัดถ้ำป่าไผ่ ( ๓๑ ตุลาคม-๑ พ.ย. ๕๒)
 8. เก็บตกจากภูเก็ต เดือนธันวาคม ๒๕๕๒
 9. เก็บตกงานหล่อพระ วัดเขาวง ๓๐ เมษายน- ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 10. เทศน์วันมาฆบูชา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 11. งานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่สาย อคฺควํโส วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑
 12. เทศน์วันมาฆบูชา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 13. เทศน์วันพ่อ ปี ๒๕๕๔
 14. เทศน์วันสงกรานต์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔
 15. เทศน์วันมาฆบูชา วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕
 16. เก็บตกวันมาฆบูชา วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕
 17. เก็บตกงานพุทธาภิเษกพระกริ่งสมปรารถนา วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๓
 18. เก็บตกงานสงกรานต์ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔
 19. เทศน์วันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
 20. โอวาทงานบวชเนกขัมมะ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 21. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะ ๒๐-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 22. โอวาทงานบวชเนกขัมมะ ๑๐-๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (๑)
 23. โอวาทงานบวชเนกขัมมะ ๑๐-๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (๒)
 24. โอวาทงานบวชเนกขัมมะ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
 25. โอวาทงานบวชเนกขัมมะ วันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 26. โอวาทงานบวชเนกขัมมะ ตักบาตรเทโวฯและกฐิน วันที่ ๘-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 27. โอวาทบวชเนกขัมมะ ๑๙-๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 28. พระอาจารย์ให้โอวาทก่อนพระสึก ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 29. พระอาจารย์กล่าวให้โอวาท งานอุปสมบทหมู่ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย
 30. โอวาทงานบวชเนกขัมมะลอยกระทง ๖-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 31. โอวาทช่วงงานบวชเนกขัมมะ ๕-๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 32. พูดถึงพ่อ ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘
 33. งานพุทธาภิเษกมีดหมอเพชราวุธ วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
 34. เทศน์วันมาฆบูชา วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 35. โอวาทช่วงงานบวชเนกขัมมะ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 36. เก็บตกงานสงกรานต์ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
 37. โอวาทช่วงงานบวชเนกขัมมะ ช่วงวิสาขบูชา ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
 38. เทศน์วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๘
 39. บรรยายธรรม ณ บ้านตลิ่งชัน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (๐๑)
 40. บรรยายธรรม ณ บ้านตลิ่งชัน (๐๒)
 41. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 42. เก็บตกงานทำบุญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
 43. เทศน์วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 44. เก็บตกงานสืบชะตาตุ๊พ่อสิงห์ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘
 45. เทศน์วันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 46. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๘
 47. เก็บตกงานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ปี ๕๘
 48. เก็บตกงานบวงสรวงไหว้ครู - เป่ายันต์เกราะเพชร วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 49. สัมโมทนียกถา งานกฐินปลดหนี้ที่เนปาล วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 50. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
 51. งานสวดพระคาถาเงินล้าน วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
 52. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะปีใหม่ ๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓ มกราคม ๒๕๕๙
 53. เก็บตกงานหล่อสมเด็จองค์ปฐม - หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อวัดท่าซุง
 54. เก็บตกงานทำบุญฉลองบ้านวิริยบารมี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
 55. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะ วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 56. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะ ช่วงวิสาขบูชา วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 57. คำสอนงานทำบุญ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 58. งานบวงสรวงไหว้ครู พุทธาภิเษก-เป่ายันต์เกราะเพชร วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 59. โอวาทช่วงงานอุปสมบทหมู่ครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 60. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะวันแม่ วันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 61. งานสวดพระคาถาเงินล้านที่ไทยพีบีเอส วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 62. งานทำบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่สายปีที่ ๒๔ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
 63. เก็บตกงานวางศิลาฤกษ์วิหารสมเด็จองค์ปฐม อาศรมศรีชัยรัตนโคตร วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 64. เก็บตกงานบวงสรวงไหว้ครูประจำปีและเป่ายันต์เกราะเพชร วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
 65. เก็บตกงานสงกรานต์ วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๐
 66. เก็บตกงานเป่ายันต์ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 67. เทศนาวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 68. เก็บตกงานกฐิน วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 69. โอวาทช่วงบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม งานมาฆบูชา-หล่อพระพุทธสิหิงค์เนื้อเงิน
 70. ปกิณกธรรมก่อนเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
 71. ปกิณกธรรมวันมาฆบูชา (ก่อนขึ้นธรรมาสน์) วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 72. เทศนาวันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 73. งานหล่อหลวงพ่อนาก วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 74. ปกิณกธรรมงานบวชเนกขัมมปฏิบัติ วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๐
 75. เก็บตกงานบวงสรวงไหว้ครูประจำปีและเป่ายันต์เกราะเพชร วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 76. ปกิณกโอวาทก่อนเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 77. เทศนาวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 78. เทศนาวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 79. เทศนาวันเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 80. ปกิณกธรรมก่อนแจกวุฒิบัตร ช่วงงานบวชเนกขัมมะวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
 81. ปกิณกโอวาทก่อนบวชเนกขัมมะช่วงวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑
 82. โอวาทงานตักบาตรปีใหม่ ณ ตลาดนั่งยอง ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปี ๒๕๖๒
 83. เก็บตกงานสวดมนต์ข้ามปี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 84. เก็บตกงานสวดพระคาถาเงินล้าน วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
 85. เก็บตกงานบวงสรวงไหว้ครูประจำปีและเป่ายันต์เกราะเพชร วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 86. สนทนาก่อนเวียนเทียน วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 87. เทศนาวันมาฆบูชา วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
 88. โอวาทก่อนวันงานหล่อหลวงพ่อทองคำ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 89. ปกิณกธรรมงานหล่อหลวงพ่อทองคำ วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
 90. เทศนาวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 91. พระธรรมเทศนาในงานฌาปนกิจศพนายชยาคมน์ ธรรมปรีชา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 92. ปกิณกธรรมก่อนแจกวุฒิบัตร ช่วงงานบวชเนกขัมมะสงกรานต์ปี ๒๕๖๒
 93. ปกิณณกธรรมในงานฌาปนกิจศพ คุณชยาคมน์ ธรรมปรีชา
 94. เก็บตกจากงานพิธีสืบชะตาหลวง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
 95. เก็บตกจากงานเป่ายันต์เกราะเพชร วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 96. เทศนาวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 97. เทศนาวันเข้าพรรษา วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 98. ปกิณกโอวาทก่อนบวชเนกขัมมะ ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี ๒๕๖๒
 99. ปกิณกโอวาทหลังแจกวุฒิบัตร ช่วงงานบวชเนกขัมมะวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี ๒๕๖๒ ณ วัดท่าขนุน
 100. ปกิณกโอวาทในพิธีแจกวุฒิบัตร งานบวชเนกขัมมะช่วงวันบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๒
 101. โอวาทในวันขึ้นปีใหม่ ณ ถนนนั่งยองทองผาภูมิ ปี ๒๕๖๓
 102. ปกิณกโอวาทในพิธีแจกวุฒิบัตร งานบวชเนกขัมมะช่วงปีใหม่ ๒๕๖๓
 103. ปกิณกธรรม ช่วงบวชเนกขัมมะปีใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
 104. ปกิณกธรรม ช่วงบวชเนกขัมมะปีใหม่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
 105. เก็บตกงานสวดพระคาถาเงินล้าน วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
 106. บรรยายธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
 107. ปกิณกธรรม ช่วงบวชเนกขัมมะปีใหม่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
 108. ปกิณกธรรม ช่วงบวชเนกขัมมะปีใหม่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 109. เทศน์วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
 110. เทศนาวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 111. เทศนาวันเข้าพรรษา วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 112. เก็บตกงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๘๓ ปี พระอธิการสิงห์ วิสุทฺโธ
 113. ปกิณกธรรม ช่วงวันงานพุทธาภิเษกพระกริ่งสะท้านไตรภพ วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 114. งานสวดมนต์ข้ามปี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 115. เทศน์วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
 116. เทศน์วันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 117. พระพุทธศาสนา กับ สถานการณ์ปัจจุบัน
 118. เทศน์วันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 119. เทศน์วันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 120. ปกิณกธรรม งานสวดพระคาถาเงินล้านถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 121. พิธีเปิดการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
 122. บรรยายพิเศษ เรื่องบทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร
 123. ธรรมบรรยายเรื่อง "การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน"
 124. ธรรมบรรยาย ตอบปัญหาเรื่องวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดในคณะสงฆ์
 125. ธรรมบรรยาย เรื่อง "อาหารใจ"
 126. เก็บตกงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเล่าเรียนหลวง วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
 127. เก็บตกงานทอดกฐิน (ช่วงเช้า) วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
 128. บรรยายพิเศษ วิชาวิสุทธิมรรคศึกษา