กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=28)
-   -   ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=3430)

มัคคนายก 17-07-2012 11:16

ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน
 
ประกาศจากเว็บวัดท่าขนุน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ (ถูกยกเลิกแล้วโดยประกาศฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)

๑. ต่อไปนี้ หากมีการแสดงข้อความที่ผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน ท่านผู้ตั้งหรือเป็นเจ้าของกระทู้สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลลบข้อความนั้น ๆ ในกระทู้ที่ตนเองตั้ง หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับหัวข้อกระทู้ของตน และหากท่านเจ้าของกระทู้ไม่สามารถตรวจตราดูแลข้อความในกระทู้ของตนได้ ผู้ดูแลจะพิจารณาในการลบข้อความนั้น ๆ หรือกระทู้นั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๒. หลังจากวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ห้องคุยเรื่องทั่วไปจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น และการยืนยันตัวตนนั้น สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้เจ้าตัวนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมายื่นได้ที่คุณโอรส ซึ่งเป็นนายทะเบียนของเว็บวัดท่าขนุน หรือคุณตัวเล็ก เจ้าหน้าที่ทะเบียนเว็บวัดท่าขนุน โดยคุณโอรสหรือคุณตัวเล็ก จะทำการเก็บข้อมูลของสมาชิก นำรายชื่อไปแจ้งแก่มัคคนายก หลังจากนั้นภายใน ๓ วัน สมาชิกจึงจะสามารถใช้งานในห้องคุยเรื่องทั่วไปได้ โดยคุณโอรสจะเป็นผู้ที่จะทำการเก็บและดูแลหลักฐานทั้งหมด
๒.๒ ท่านที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ห่างไกล สามารถสอบถามการยืนยันตัวตนโดยการส่งข้อความส่วนตัวสอบถามวิธีการจากคุณโอรสได้โดยตรง

๓. สมาชิกที่ยืนยันตัวตนจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ กล่องข้อความส่วนตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น ๕๐๐ ข้อความ
๓.๒.๒ สามารถใช้ลายเซ็นได้
๓.๒.๓ สามารถเปลี่ยนภาพแทนตัวตามที่ต้องการได้

๔. สมาชิกที่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน เมื่อโพสต์ข้อความจะต้องรอการอนุมัติข้อความจากผู้ดูแลเว็บก่อน จึงจะสามารถแสดงผลให้สมาชิกท่านอื่นมองเห็นได้ ยกเว้นกระทู้ในห้องประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุนและห้องข่าวประชาสัมพันธ์ จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ทุกข้อความหากผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งของเว็บวัดท่าขนุน มัคคนายกจะนำไปพิจารณาลงโทษผู้ใช้ท่านนั้นต่อไป

๕. เตรียมพบกับกฎใหม่ของเว็บวัดท่าขนุน เร็ว ๆ นี้

มัคคนายก 28-07-2012 05:16

ประกาศจากเว็บวัดท่าขนุน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕

๑. ยกเลิกประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้

๒. เนื่องจากมีกรณีของสมาชิกใหม่บางท่าน ที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อทำการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ จึงได้มีการทบทวนร่างระเบียบใหม่ดังต่อไปนี้

......๒.๑ สมาชิกที่ไม่ยืนยันตัวตนจะไม่สามารถโพสต์ข้อความใด ๆ ได้

......๒.๒ สมาชิกที่ยืนยันตัวตน ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จะกลับมาใช้งานทุกอย่างในระบบได้ตามปกติ

๓. สมาชิกที่ไม่ได้ log in เข้าเว็บมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี จะถูกลบรายชื่อออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

๔. หากมีการแสดงข้อความที่ผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน ท่านผู้ตั้งหรือเป็นเจ้าของกระทู้สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลลบข้อความนั้น ๆ ในกระทู้ที่ตนเองตั้งได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับหัวข้อกระทู้ของตน หรือเมื่อผู้ดูแลใช้ดุลยพินิจเห็นแล้วว่าไม่สมควร จะพิจารณาในการลบข้อความนั้น ๆ หรือกระทู้นั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๕. หลังจากวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การอนุญาตให้โพสต์ข้อความในทุกห้องจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น


วิธีการยืนยันตัวตน
สามารถทำได้ ๓ วิธี ดังต่อไปนี้

วิธีที่ ๑. เดินมาลงทะเบียนที่คุณโอรสซึ่งเป็นนายทะเบียนของเว็บวัดท่าขนุน หรือคุณตัวเล็ก เจ้าหน้าที่ทะเบียนเว็บวัดท่าขนุน พร้อมบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูปตัวจริงพร้อมบัตรประชาชนของท่าน และขอให้ท่านทำการ log in เข้าระบบเพื่อพิสูจน์ตัวตน (วิธีนี้จะเก็บภาพถ่ายบัตรประชาชน)

วิธีที่ ๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ (กดดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยตามที่มีระบุไว้ และควรนำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ - ๒ นิ้วติดมาด้วย (ถ้าไม่มี เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการถ่ายรูปให้) แล้วนำบัตรประชาชนของท่านมาแสดงด้วยตัวเองที่คุณโอรสหรือคุณตัวเล็ก และจะขอให้ท่านทำการ log in เข้าระบบเพื่อพิสูจน์ตัวตน

วิธีที่ ๓. ยืนยันทางอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก (วิธีนี้จะเก็บภาพถ่ายบัตรประชาชน)
วิธีการยืนยันตัวตนทางอีเมล์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ ส่งรูปสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ให้เห็นรูปถ่ายและข้อมูลบนบัตรชัดเจน (ขอเป็นรูปสี) แนะนำให้ระบุในสำเนาบัตรว่า "ใช้สำหรับยืนยันตนกับเว็บวัดท่าขนุนเท่านั้น" โดยต้องไม่ปิดบังข้อมูลสำคัญบนบัตร เช่น รูปถ่าย และเลขที่บัตรประชาชน (ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส.jpg เป็นต้น)
๓.๒ ส่งรูปถ่ายตัวท่านเองที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรตัวจริง (ให้เห็นรูปถ่ายในบัตรและใบหน้าของท่านชัดเจน)
(ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส๑.jpg เป็นต้น)
๓.๓ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (กดดาวน์โหลดที่นี่) (ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส.doc เป็นต้น)

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อส่งหลักฐานทางอีเมล์ (เปลี่ยนข้อมูลสีน้ำเงินเป็นข้อมูลของท่าน)
ภาพตัวอย่าง

ส่งหลักฐานในข้อ ๓.๑, ๓.๒ และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อ ๓.๓ โดยใช้อีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บวัดท่าขนุน แนบไฟล์ส่งข้อมูลมาได้ที่ register.watthakhanun@gmail.com

หากขาดข้อมูลหรือท่านทำไม่ครบตามขั้นตอน จะถือว่าการยืนยันตัวตนไม่เสร็จสมบูรณ์

มัคคนายก 17-08-2012 10:18

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เด็ก น้อยด้อยธรรม (โพสต์ 98372)
ขอสอบถามครับผม
สมาชิกที่ยืนยันตัวตนทางอีเมล์เสร็จสมบูรณ์จะรู้ภายในระยะเวลากี่วันครับ
>ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ก็จะทราบผลแน่นอน
และถ้ายืนยันตัวตนทางอีเมล์ไม่เสร็จสมบูรณ์จะรู้หรือไม่ครับ และต้องแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
>ถ้าไม่ผ่านจะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่กลับไปทางข้อความส่วนตัวหรืออีเมล์ของท่าน
>ถ้าผ่าน สถานะใต้ชื่อของท่านจะเปลี่ยนไป

:4672615:

สุธรรม 30-08-2012 02:09

๕. หลังจากวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การอนุญาตให้โพสต์ข้อความในทุกห้องจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

ตัวเล็ก 07-04-2013 12:19

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๖

http://www.sapanboon.com/show/foo/45qlv1365314390.jpg

ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430

ดร 07-04-2013 22:59

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ตัวเล็ก (โพสต์ 105916)
สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๖

http://www.sapanboon.com/show/foo/45qlv1365314390.jpg

ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430

ขอถามเป็นความรู้นะครับ ตัวเลขในรูปที่เขียนว่า ๑,๕๓๙,๗๖% อ่านว่าอะไรครับ

สายท่าขนุน 07-04-2013 23:10

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ดร (โพสต์ 105934)
ขอถามเป็นความรู้นะครับ ตัวเลขในรูปที่เขียนว่า ๑,๕๓๙,๗๖% อ่านว่าอะไรครับ

ขออนุญาตตอบ เนื่องจากเป็นการแสดงผลของโปรแกรม, อ่านว่า
(จำนวนคน) ๑,๕๓๙ (คน), (คิดเป็น) ๗๖%

หมายเหตุ :
การแสดงผลนี้แสดงจำนวนคนทั้งหมด = ๕ + ๔๙๐ + ๑,๕๓๙ = ๒,๐๓๔ คน
คิดเป็นร้อยละโดยคร่าว ๕ คน ๐%, ๔๙๐ คน ๒๔% และ ๑,๕๓๙ คน ๗๖% ดังแสดงในภาพ

ตัวเล็ก 15-01-2014 22:20

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

http://www.sapanboon.com/show/foo/qzlju1389799230.jpg

ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430

มัคคนายก 30-03-2015 22:40

ประกาศสำหรับท่านสมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน
 
ประกาศสำหรับท่านสมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน
รบกวนตรวจสอบเบื้องต้นด้วยว่า ท่านได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างนี้แล้ว

๑. สมัครสมาชิกที่หน้าเว็บวัดท่าขนุนนี้

๒. กดยืนยันการสมัครสมาชิกเว็บ ผ่านทางระบบอัตโนมัติของกระดานสนทนาแห่งนี้ที่ส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้เมื่อตอนสมัคร

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการยืนยันการสมัครที่ทางผู้สมัครจะต้องไปกดที่ลิ้งค์ เพื่อตอบกลับมาทางระบบว่าท่านเป็นผู้สมัครจริง หากไม่ดำเนินการกระบวนการนี้ การสมัครสมาชิกของท่านจะไม่สมบูรณ์ และชื่อผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติภายใน ๗ วันหลังการสมัคร

รบกวนตรวจสอบในกล่องเมล์ขยะของท่านด้วย เพราะหลายครั้งอีเมล์ที่ส่งไปจากระบบอัตโนมัติจะถูกเก็บไว้ในกล่องเมล์ขยะ

ท่านที่ใช้อีเมล์ของ hotmail อาจมีปัญหาในการรับอีเมล์ตอบรับจากทางระบบ หากเป็นไปได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ที่ให้บริการโดย hotmail

๓. ส่งเอกสารของท่าน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน มายังช่องทางตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว

๔. แต่ละท่าน สามารถมีชื่อผู้ใช้ได้เพียง ๑ ชื่อเท่านั้น หากทีมงานพบว่ามีชื่อผู้ใช้ซ้ำ ชื่อเดิมจะถูกลบทิ้งทันที

๕. กระบวนการยืนยันตัวตน จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว

๖. ท่านไม่จำเป็นต้องส่งข้อความส่วนตัว, โทรศัพท์, อีเมล์ หรือการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อขอเร่งการดำเนินการ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่มีระบบในการทำงานเช่นกัน ดังนั้น รบกวนท่านสมาชิกรอสักนิด

หากภายใน ๗ วัน ยังไม่ได้รับการแจ้งกลับ จึงติดตามอีกครั้ง

๗. ท่านที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ หากทางเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์แล้ว จะตอบกลับเพื่อรายงานสถานะการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทางอีเมล์เช่นกัน

๘. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย โปรดใช้สอยอย่างประหยัดครับ

ตัวเล็ก 06-06-2015 23:52

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๘

http://www.sapanboon.com/show/foo/na6sy1433609527.jpg

ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430

มัคคนายก 09-07-2015 16:41

:4672615: แจ้งเพื่อทราบนะครับ...
ท่านสมาชิกที่ยืนยันตัวตนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น อีเมล์ หรือ รหัสผ่าน จะทำให้สถานะของท่านกลับเป็นเพียง "สมาชิก" โดยอัตโนมัติ ตามการทำงานของระบบความปลอดภัยของกระดานสนทนา

หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบ และประสบปัญหาดังกล่าว ท่านสมาชิกแจ้งเข้ามาที่มัคคนายก หรือแจ้งไปที่อีเมล์เจ้าหน้าที่ระบบยืนยันตัวตนที่ register.watthakhanun@gmail.com ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:02


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว