กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องบูรพาจารย์ > ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน

Notices

ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน รวมประวัติ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์อันเป็นที่เคารพจากทั่วเมืองไทย

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 15-12-2010, 12:11
ชินเชาวน์'s Avatar
ชินเชาวน์ ชินเชาวน์ is offline
ผู้ดูแลเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 259
ได้ให้อนุโมทนา: 13,956
ได้รับอนุโมทนา 49,877 ครั้ง ใน 1,268 โพสต์
ชินเชาวน์ is on a distinguished road
Default

คาถาและมนต์บางบทของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

จากหนังสือ กิตติคุณหลวงพ่อเดิม

ธนิต อยู่โพธิ์ เรียบเรียง

พิมพ์ตามที่หลวงพ่อบอกให้จดไว้๑. คาถาหายตัว

นะ ห้าม โม ปิด พุท มิดหัว

ทา ล้อมตัว ยะ ซ่อนหัว หายตัวบัดนี้

นะ จงงง โม จังงัง พุท กำบัง

ทา ละลาย ยะ สูญหาย อนัตตา สูญเปล่า ฯ

เสือมาก็ไม่กลัว ได้เชื่อแล้ว ได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเอง


๒. มหานิยม

โอม มะศรี มะศรี

ตัวกูนี้งาม คือ ฟ้า

หน้ากูขาว คือ ดอกบัว

หัวกูงาม คือ กงจักร

คนเห็นรัก โอมมะประสิทธิเม อิติ ฯ

ใช้เสกขี้ผึ้งสีปากและเสกผ้านุ่งผ้าห่ม


๓. หัวใจมนุษย์

มนุญฺญํ ฯ

กะกาชิวฺหา ฯ

ใช้ลงตะกรุดแล้วเสกด้วยคาถามหานิยม


๔. คาถาอาพัดบุหรี่

ทุมฺโม สุโข โจวสํ อคฺคียํ

สรณํ คโต สรณํ คโต ฯ

ใช้อาพัดบุหรี่คงกระพันและเป็น เสน่ห์มหานิยม๕. คาถานางกวัก

โอม มหาประสิทธิโชคอันอุดม

โอม ปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกคนเดียวขื่อนางกวัก

ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงรัก รู้จักทุกตำบล

คนรักทุกถ้วนหน้า พวกพาณิชชา กูไปค้าเมืองแมน

กูค้าหัวแหวนก็ได้แสนทะนาน

ค้าสารพัดก็ได้คล่องๆ กูค้าเงินก็ได้เต็มกล่อง

กูค้าทองก็ได้เต็มหาบ (เพี้ยง)

วันนี้สารพัด กูได้เต็มหาบมาเรือน

สามเดือนก็เป็นเศรษฐี สามปีสารพัดสำเร็จ

โอมปู่เจ้าเขาเขียว ประสิทธิ์ให้แก่กูคนเดียว

สวาหะ ฯ

ใช้เป็นมหานิยมทางค้าขายดีนักแล


๖. คาถาอุณหิสวิชัย

อุณฺหิสวิชโย โลเก อนุตฺตโร

สพฺพสตฺตหิ ยถายตํ ตฺวํ สิทฺธิเทวเต ปาเค

ยมราชาโน สิทฺธิชโย สิทฺธิอินฺโท

สิทฺธิมนุสฺสโล ปญฺญา มยฺหํ

สิริวฑฺฒโน สิริสุขํ สิริลาภํ

สิริอมรเณ มุตฺโต เปตกาลํ

มริโต เจตเสว อานุภาโว โหติ

นินฺทิโต กรุงปเทสํ

เทสสุตฺวา อายุ วฑฺฒตีติ

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขื้นไปโปรดพระ พุทธมารดา

ใช้สวดมนต์กันสรรพภัยดีนัก๗. คาถาพระเจ้าอมโลก หรีอปฐมกัปป์

นกาโร กุกฺกุสนฺโธ สิโรมชฺเฌ

โมกาโร โกนาคมโน ลลา ฐิเต

พุกาโร กสฺสโป พุทฺโธ จ ทฺวเนตฺเต

ทากาโร ศฺรีสากฺยมุนี โคตโม ยเทฺวกณฺเณ

ยกาโร อริยเมตฺไตฺรโย ชิวฺหา ฐิเต

ปญฺจ พุทฺธา นมามิหํ ฯ

ใช้เสกแปัง เสกน้ำมัน น้ำมนต์ กันและไล่พวกผีพวกสางลายมือเขียนอักษรขอม ของหลวงพ่อเดิมคำอ่าน

สกฺกสฺส วชิราวูธํ เวสฺวณฺณสฺส สคทาวูธํ ยมฺมนสฺส เนยฺยนาวูธํ

อลวกสฺส ทุสาวูธํ นรายสฺส จกฺกราวูธํ ปญฺจอวุทฺธานํ เอเตสํ อานุภาเวน

ปญฺจอวุ ทฺธา พคฺคพคฺขาวิจุณฺณํ วิจุณฺณาโลมํมาเมน พุสฺสนฺติ คจฺฉ อมุมฺหิ

โอกาเส ติถาหิ ฯ


คาถากรวดน้ำของพระเจ้าจักรพรรดิติโลกวิชัยบรมโพธิสัตว์

ยัง กิญจิ กุสะลัง กัมมัง


กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ

กาเยนะ วาจามะนะสา


ติทะเส สุคะตัง กะตัง

เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ


เย จะ สัตตา อะสัญญิโน

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง


สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต

เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง


ทินนัง ปุญญะผะลังมะยา

เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ


เทวา คันตะวา นิเวทะยุง

สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา


ชีวันตาหาระเหตุกา

มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ


ละภันตุ มะมะ เจตะสาฯ


คำแปลคาถากรวดน้ำพระเจ้าจักรพรรดิติโลกวิชัย


กรรมอันควรทำที่เป็นบุญกุศล ที่พึงทำด้วยกาย วาจา และใจ ใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นกรรมไปดี คือสมควรไปเกิดในสุคติ ณ ชั้นไตรทศ คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ทั้งที่เป็นพวกมีสัญญา กล่าวคือ มนุษย์ เทวดา และพรหม ก็ดี ทั้งพวกที่ไม่มีสัญญา กล่าวคือพวกอสัญญีสัตว์ทั้งหลายก็ดี ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนในผลบุญ กล่าวคือ จงร่วมเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ด้วยกันทุกท่านเถิด ขอสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทราบดี ถึงผลบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ จงมีส่วนในผลบุญนั้นที่ข้าพเจ้าแผ่ไปให้ด้วยเถิด อนึ่ง สัตว์ทั้งหลายนั้น บรรดาที่ไม่ทราบ ขอให้เทวดาทั้งหลายโปรดไปบอกให้ทราบด้วย สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่าใดที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกโดยอาศัยอาหาร ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงได้โภชนาหารอันพึงใจ ตามเจตนาปณิธานของข้าพเจ้า ด้วยเทอญ


คาถาบูชา หลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ)

อิติอะระ หัง สุขะโต พุทธสโร

หลวงพ่อ เดิม นามะเต อาจาริโยเม

อายัสมา อาจาริโยเม ภันเตโหหิ

สวด ๑ จบ
รูป
ชนิดของไฟล์: gif lp-derm-01.gif (7.8 KB, 255 views)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 39 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชินเชาวน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:01ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว