กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > เรื่องทั่วไป > ห้องสวดมนต์

Notices

ห้องสวดมนต์ ขอเชิญสวดมนต์ และทำวัตรเช้า-เย็นร่วมกันที่ห้องนี้ครับ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 22-02-2017, 23:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ปุพพะภาคะนะมะการะ พุทธานุสสะตินะยัง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต
ก็เสียงสรรเสริญเยินยอถึงคุณธรรมอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นฟุ้งเฟื่องเลื่องลือไปอย่างนี้ว่า

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติอันงาม เป็นผู้เสด็จไปสู่ที่ดีงามคือพระนิพพาน เป็นผู้รู้แจ้งโลก

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็นผู้ฝึกสอนบุคคลอย่างยอดเยี่ยม ไม่มีผู้อื่นเทียบได้

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว
เป็นผู้สามารถจำแนกธรรมสอนหมู่สัตว์ได้ถูกต้องตามอัธยาศัย

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:41
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #22  
เก่า 22-02-2017, 23:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

พุทธาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
พระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยตั้งมั่นในพระทัย อันประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระกรุณาธิคุณ

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
ทรงทำหมู่ชนคนดีให้มีจิตเบิกบานแล้ว ประดุจดังดวงอาทิตย์ทำดอกบัวให้บาน ฉะนั้น

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไม่มีข้าศึกคือกิเลส ผู้เป็นจอมแห่งผู้ชนะ ด้วยเศียรเกล้า

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นอันดับแรก ด้วยเศียรเกล้า

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้นั่นเทียว

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติในความเป็นผู้ตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเทียว

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยกาย วาจา และใจ

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงงดโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระผู้มีพระภาคเจ้าในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:45
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 22 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #23  
เก่า 22-02-2017, 23:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ธัมมานุสสะติ

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก
เป็นธรรมที่บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก
สามารถปฏิบัติและเห็นผลได้ทุกเมื่อ ไม่จำกัดเวลา

เอหิปัสสิโก
เป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้จนกล้ากล่าวว่า “ท่านจงมาดูธรรมนี้เถิด”

โอปะนะยิโก
เป็นธรรมที่บุคคลควรน้อมเข้ามาใส่ใจ

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ
ผู้รู้ธรรมแล้วทั้งหลาย จะพึงรู้ได้เฉพาะตนเองเท่านั้น

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:47
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 22 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #24  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ธัมมาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนอันประเสริฐกว่าคำสั่งสอนใด ๆ เพราะประกอบด้วยคุณความดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวไว้ดีแล้ว

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
แยกประเภทเป็นมรรค ผล ปริยัติ และความหลุดพ้นคือพระนิพพาน

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
พระธรรมสามารถป้องกันผู้ทรงธรรมไว้มิให้ตกไปในที่ชั่ว

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมอันเป็นเครื่องขจัดความมืดนั้น

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระธรรมเป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมนั้น อันควรแก่การระลึกถึงเป็นที่ ๒ ด้วยเศียรเกล้า

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร
พระธรรมเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมโดยแท้นั่นเทียว

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติในความเป็นธรรมอันดีแห่งพระธรรมนั่นเทียว

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระธรรมอยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระธรรม ด้วยกาย วาจา และใจ

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระธรรมจงงดโทษอันล่วงเกินนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:49
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #25  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆานุสสะติ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติโดยธรรมแล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
ท่านเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตามลำดับได้ ๘ บุคคล

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ท่านทั้งหลาย ๘ บุคคลนี้ คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่คนทั้งหลายนำมาบูชา

ปาหุเนยโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

ทักขิเณยโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่การรับทานที่หมู่ชนนำมาถวาย

อัญชะลิกะระณีโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
ท่านเหล่านี้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ไม่มีนาบุญอื่นเทียบได้

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:52
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 22 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #26  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เกิดจากพระสัทธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยคุณ มีความเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ ๘ จำพวก

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
ผู้มีกายและจิตอาศัยอยู่ในธรรมอันประเสริฐ มีศีล เป็นต้น

วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้หมู่พระอริยบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจด

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นที่ ๓ ด้วยเศียรเกล้า

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
พระอริยสงฆ์เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระอริยสงฆ์โดยแท้นั่นเทียว

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระอริยสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระอริยสงฆ์

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติตามความปฏิบัติดีแห่งพระอริยสงฆ์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระอริยสงฆ์อยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระอริยสงฆ์ ด้วยกาย วาจา และใจ

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระอริยสงฆ์จงงดโทษอันล่วงเกินนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระอริยสงฆ์ในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:54
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #27  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สัพพะพุทธา นะมะการะ

(นำ) หันทะ มะยัง สัพพะพุทธานัง นะมะการัง กะโรมะ เส ฯ

......................................นะโม เม สัพพะพุทธานัง...............อุปปันนานัง มะเหสินัง
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้อุบัติขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ

......................................ตัณหังกะโร มะหาวีโร...................เมธังกะโร มะหายะโส
พระตัณหังกร ผู้กล้าหาญ พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่

......................................สะระณังกะโร โลกะหิโต................ทีปังกะโร ชุตินธะโร
พระสรณังกร ผู้เกื้อกูลแก่โลก พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง

......................................โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข...........มังคะโล ปุริสาสะโภ
พระโกณฑัญญะ ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน พระมังคละ ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ

......................................สุมะโน สุมะโน ธีโร......................เรวะโต ระติวัฑฒะโน
พระสุมนะ ผู้มีพระทัยงาม ผู้เป็นนักปราชญ์ พระเรวตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี

......................................โสภีโต คุณะสัมปันโน...................อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ พระอโนมทัสสี ผู้สูงสุดในหมู่ชน

......................................ปะทุโม โลกะปัชโชโต...................นาระโท วะระสาระถี
พระปทุมะ ผู้ยังโลกให้สว่างไสว พระนารทะ ผู้เป็นผู้ฝึกประเสริฐ

......................................ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร................สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
พระปทุมุตระ ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้

......................................สุชาโต สัพพะโลกัคโค.................ปิยะทัสสี นะราสะโภ
พระสุชาตะ ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู่คน

......................................อัตถะทัสสี การุณิโก....................ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
พระอัตถทัสสี ผู้มีพระทัยกรุณา พระธรรมทัสสี ผู้กำจัดความมืด

......................................สิทธัตโถ อะสะโม โลเก.................ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
พระสิทธัตถะ ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย

......................................ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ................วิปัสสี จะ อะนูปะโม
พระปุสสะ ผู้ทรงธรรมอันประเสริฐ พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้

......................................สิขี สัพพะหิโต สัตถา...................เวสสะภู สุขะทายะโก
พระสิขี ผู้เป็นศาสดาผู้เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ พระเวสสภู ผู้ประทานความสุข

......................................กะกุสันโธ สัตถะวาโห...................โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
พระกกุสันโธ ผู้นำสัตว์ออกจากกิเลส พระโกนาคมน์ ผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลส

......................................กัสสะโป สิริสัมปันโน...................โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโวติ ฯ
พระกัสสปะ ผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ พระโคตมะ ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยวงศ์

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:56
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 24 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #28  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:03
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #29  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง
ในวันนี้ เรานุ่งห่มจีวรใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
ตังยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เรานุ่งห่มจีวรนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เพียงเพื่อป้องกันความร้อน
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
และนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเท่านั้น ไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความสวยงามแต่อย่างใด

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต
ในวันนี้ เราบริโภคอาหารใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
โส เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ
เราไม่ได้บริโภคอาหารนั้นเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน เกิดพลังทางกาย ไม่บริโภคเพื่อทำให้ร่างกายผ่องใส
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ
เราบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ เพียงเพื่อเลี้ยงชีวิตตามฐานะของตน เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องลำบาก และเพื่อจะได้มีกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
ด้วยการพิจารณาแล้วอย่างนี้ เราย่อมระงับทุกขเวทนาเก่า คือความหิวลงเสียได้ และไม่ทำให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นได้
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
การดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสะดวกสบายตามอัตภาพ และความไม่มีโทษ ตลอดถึงความเป็นอยู่โดยผาสุก จักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้แล

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง
ในวันนี้ เราใช้สอยเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เราอาศัยอยู่ในเสนาสนะนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เพียงเพื่อป้องกันความร้อน
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
และเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ และเพื่อให้จิตมีความยินดีในการออกหลีกเร้นสำหรับภาวนาเท่านั้น

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต
ในวันนี้ เราใช้ยารักษาโรคใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
เราใช้ยารักษาโรคนั้นเพียงเพื่อระงับทุกขเวทนา อันเกิดจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้แล ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:06
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #30  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

กรวดน้ำอิมินา

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

......................................อิมินา ปุญญะกัมเมนะ...............อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้วนี้ ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณเป็นเลิศ

......................................อาจะริยูปะการา จะ..................มาตาปิตา จะ ญาตะกา ปิยา มะมัง
......................................สุริโย จันทิมา ราชา.................คุณะวันตา นะราปิ จะ
อีกทั้งอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งบิดา มารดา และหมู่ญาติ
ตลอดถึงผู้เป็นที่รักทั้งสิ้นของเรา ทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเจ้าแผ่นดิน และผู้ทรงคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมด

......................................พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ..........โลกะปาลา จะ เทวะตา
อีกทั้งพรหมและหมู่มารทั้งหลาย และพระอินทร์จอมราชาแห่งสวรรค์ ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ และเทวดาทั้งปวง

......................................ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ............มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
พระยายมราชและหมู่คนผู้เป็นมิตร คนผู้วางตัวเป็นกลาง และผู้จองเวรทั้งหลาย

......................................สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ.............ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุขโดยทั่วกันเถิด อนึ่ง ขอผลบุญทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญแล้ว

......................................สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ................ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ
จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้เข้าถึงซึ่งความสุข

......................................อิมินา ปุญญะกัมเมนะ..............อิมินา อุททิเสนะ จะ
ด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้ว และด้วยผลบุญที่เราได้ตั้งใจให้ส่วนบุญนี้

......................................ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ...............ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
จงเป็นกำลังให้เราตัดตัณหาอุปาทานได้ขาดโดยฉับพลันเถิด

......................................เย สันตาเน หินา ธัมมา.............ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
......................................นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ.............ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
ขอให้ความชั่วทั้งหลายในสันดานของเรา จงพินาศฉิบหายไปในกาลทุกเมื่อ จนตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน และทุกภพทุกชาติที่เกิด

......................................อุชุจิตตัง สะติปัญญา...............สัลเลโข วิริยัมหินา
ขอให้มีจิตซื่อตรงมั่นคงตั้งมั่นในธรรม มีสติปัญญาแหลมคม มีความเพียรแก่กล้า สามารถขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปได้

......................................มารา ละภันตุ โนกาสัง..............กาตุญจะ วิริเยสุ เม
ขอหมู่มารจงอย่าได้มีโอกาสเพื่อทำลายการบำเพ็ญเพียรของเราเลย

......................................พุทธาทิปะวะโร นาโถ...............ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุด พระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ไม่มีประมาณ

......................................นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ.............สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
ตลอดถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ก็เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเรา

......................................เตโสตตะมานุภาเวนะ................มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ
ด้วยอำนาจอันสูงสุดของพระรัตนตรัย ขอมารทั้งหลาย จงอย่าได้มีโอกาสทำลายเราตลอดไป เทอญ ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:09
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #31  
เก่า 22-02-2017, 23:49
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:15
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #32  
เก่า 05-06-2017, 13:23
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,643
ได้ให้อนุโมทนา: 1,771
ได้รับอนุโมทนา 74,727 ครั้ง ใน 2,311 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:18
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 18 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #33  
เก่า 05-10-2021, 21:10
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 10,682
ได้ให้อนุโมทนา: 217,358
ได้รับอนุโมทนา 752,935 ครั้ง ใน 36,743 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไว้เพื่อสวดมนต์ที่บ้าน หรือเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน โดยคลิกขวาที่ลิ้งค์

ทำวัตรเย็น วันเสาร์รอบพิเศษ
https://drive.google.com/file/d/0B2K...4RBYKr27i3SDWA

ทำวัตรเย็น รอบ ๒
https://drive.google.com/file/d/0B2K...-kxm14FINiRq9w

แล้วเลือก "Save as" หรือ "บันทึกเป็น" นะคะ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:51ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว