ดูแบบคำตอบเดียว
  #26  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,443
ได้ให้อนุโมทนา: 1,334
ได้รับอนุโมทนา 67,262 ครั้ง ใน 2,132 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เกิดจากพระสัทธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยคุณ มีความเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ ๘ จำพวก

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
ผู้มีกายและจิตอาศัยอยู่ในธรรมอันประเสริฐ มีศีล เป็นต้น

วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้หมู่พระอริยบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจด

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นที่ ๓ ด้วยเศียรเกล้า

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
พระอริยสงฆ์เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระอริยสงฆ์โดยแท้นั่นเทียว

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระอริยสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระอริยสงฆ์

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติตามความปฏิบัติดีแห่งพระอริยสงฆ์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระอริยสงฆ์อยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระอริยสงฆ์ ด้วยกาย วาจา และใจ

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระอริยสงฆ์จงงดโทษอันล่วงเกินนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระอริยสงฆ์ในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:54
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 18 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา