ดูแบบคำตอบเดียว
  #22  
เก่า 22-02-2017, 23:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,514
ได้ให้อนุโมทนา: 1,569
ได้รับอนุโมทนา 70,937 ครั้ง ใน 2,214 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

พุทธาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
พระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยตั้งมั่นในพระทัย อันประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระกรุณาธิคุณ

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
ทรงทำหมู่ชนคนดีให้มีจิตเบิกบานแล้ว ประดุจดังดวงอาทิตย์ทำดอกบัวให้บาน ฉะนั้น

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไม่มีข้าศึกคือกิเลส ผู้เป็นจอมแห่งผู้ชนะ ด้วยเศียรเกล้า

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นอันดับแรก ด้วยเศียรเกล้า

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้นั่นเทียว

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติในความเป็นผู้ตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเทียว

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยกาย วาจา และใจ

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงงดโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระผู้มีพระภาคเจ้าในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:45
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา