กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 14 of 14
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มัคคนายก
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 25-10-2016, 10:01
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไว้เพื่อสวดมนต์ที่บ้าน...

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไว้เพื่อสวดมนต์ที่บ้าน หรือเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน โดยคลิกขวาที่ลิ้งค์

http://www.sapanboon.com/audio/Thamwat/07_Thamwat_Morning_Saturday.mp3

แล้วเลือก "Save as"...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 09-08-2016, 19:18
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
คำขอขมาพระรัตนตรัย อุกาสะ วันทามิ ภันเต...

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

สัพพัง อะปะระธัง...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 31-07-2016, 01:03
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
คำอุทิศส่วนกุศล อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด...

คำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 31-07-2016, 01:03
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ปัตติทานะคาถา (นำ) หันทะ มะยัง...

ปัตติทานะคาถา

(นำ) หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยาเทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
เทวดาเหล่าใด ที่ประจำอยู่ ณ สถานที่อยู่แห่งนี้

ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 31-07-2016, 01:03
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (นำ) หันทะ มะยัง...

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะเส ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ
(เราพิจารณาโดยอุบายอันชอบแล้ว จึงนุ่งห่มจีวร คือ)
ยาวะเทวะ สีตัสสะ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 31-07-2016, 01:02
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
บทขัดธะชัคคะสุตตัง ยัสสานุสสะระเณนาปิ...

บทขัดธะชัคคะสุตตัง

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 30-07-2016, 18:45
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เขมะเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา (นำ)...

เขมะเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา

(นำ) หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถาโย ภะณามะ เสฯ


..................................พาหุง เว สะระณัง ยันติ..............ปัพพะตานิ วะนานิ จะ ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 30-07-2016, 17:45
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
(สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ) ...

(สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ)
บทสวดที่แสดงถึงความน่าสลดใจ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้ เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 30-07-2016, 17:43
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ระตะนัตตะยัปณามะคาถา (นำ)(หันทะ มะยัง...

ระตะนัตตะยัปณามะคาถา

(นำ)(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย
เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)
(พวกเราจงพากันกล่าวคำแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และสวดบทที่แสดงถึงความน่าสลดใจ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 30-07-2016, 17:42
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ ...

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(พวกเราจงพากันกล่าวคำสรรเสริญพระคุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิด ฯ)

(รับ) โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 30-07-2016, 17:42
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ ...

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(พวกเราจงพากันกล่าวคำสรรเสริญ พระคุณแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด ฯ)

(รับ) โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 30-07-2016, 17:42
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต...

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะ เส ฯ
(ในเบื้องต้นแต่นี้ไป พวกเราจงพากันกระทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้ว โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(รับ)...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 30-07-2016, 17:41
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทำวัตรเช้า บทบูชาพระรัตนตรัย ...

ทำวัตรเช้า
บทบูชาพระรัตนตรัย

https://www.watthakhanun.com/webboard/hipimg/malikaew/e643d1420641009.jpg

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 28-07-2016, 23:51
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 18,191
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทำวัตรเช้า วันเสาร์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

http://www.sapanboon.com/audio/Thamwat/07_Thamwat_Morning_Saturday.mp3


ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้าร่วมกัน พร้อมกับพระภิกษุที่วัดท่าขนุนในเวลา ๔.๐๐ น....
Showing results 1 to 14 of 14

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:37ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว