กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 19 of 19
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:50
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทสนาวสาเน ในท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา...

เทสนาวสาเน ในท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย อคฺควํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนเป็นที่สุด
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:47
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในส่วนที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศล...

ในส่วนที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพราะเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์ในโลก...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:44
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...

องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ประทานเอหิภิกขุ ก็คือการบวชครั้งแรกในพระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการกล่าววาจาว่า “เอหิภิกขุ ขอเธอจงเป็นภิกษุเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:42
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญมีดวงตาเข้าถึงธรรม...

เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญมีดวงตาเข้าถึงธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีใจ ไม่ได้ดีใจว่าได้สาวก แต่ดีใจว่ามีผู้เข้าถึงธรรมได้จริง ๆ สามารถเป็นพยานได้ว่าพระองค์ท่านตรัสรู้มรรคผลจริง ๆ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:41
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในเมื่อท่านสรุปได้ดังนี้...

ในเมื่อท่านสรุปได้ดังนี้ จึงเข้าถึงหลักธรรมที่สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ ทำให้กลายเป็นผู้รู้ธรรมองค์แรกถัดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา กลายเป็นสักขีสาวก...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:39
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสถึงส่วนสุด...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสถึงส่วนสุด ๒ ทางที่ต้องละ ทางสายกลางที่ต้องประพฤติ และอริยสัจที่พระองค์ท่านค้นพบความจริงแท้ทั้ง ๔ อย่างขึ้นมา ท่านโกณฑัญญะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมว่า "ยังกิญจิ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:35
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ...

ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกล่าวตามความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป เวลาเราลำบากขึ้นมาเราไม่ได้หาว่าลำบากเพราะอะไร แต่ส่วนใหญ่ญาติโยมจะเกิดความรู้สึกในใจว่า “ทุกข์จริงโว้ย..!”...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:32
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อได้ฟังองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุท...

เมื่อได้ฟังองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม บอกส่วนสุด ๒ อย่างที่ต้องละ และทางสายกลางที่ต้องประพฤติ แล้วยังกล่าวถึง ทุกข์ ก็คือเรื่องของความลำบาก สมุทัย คือสาเหตุของการเกิดทุกข์...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:31
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ถ้าหากว่าท่านเข้าไปตอนอายุ ๑๖...

ถ้าหากว่าท่านเข้าไปตอนอายุ ๑๖ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลตอนอายุ ๓๕ เพราะว่าเสด็จออกบวชตอนอายุ ๒๙ แสวงมหาภิเนษกรมณ์อยู่ ๖ ปี อายุ ๓๕ บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑๖ บวก ๓๕ ได้ ๕๑...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:30
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงปฐมเทศนา...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงปฐมเทศนา คือการเทศน์ครั้งแรก ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรที่ได้กล่าวถึงส่วนสุด ๒ อย่าง คือ การทรมานตัวเองเกินไป กับการย่อหย่อนเกินไป...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:29
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า “อย่าเลย..เธอจงอย่าได้กล่าวเช่นนั้น บัดนี้เราได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว” ปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่เชื่อ เพราะว่าเขาทรมานตนต่อเนื่องกันมาเป็นพัน ๆ ปี...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:27
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ปรากฏว่าปัญจวัคคีย์ไม่ต้อนรับอีกต่างหาก...

ปรากฏว่าปัญจวัคคีย์ไม่ต้อนรับอีกต่างหาก เห็นพระองค์ท่านเดินมาแต่ไกลก็กล่าวว่า นั่นสิทธัตถราชกุมารเดินทางมาหาเราแล้ว คงจะทนความลำบากไม่ได้ ต้องการให้เราอุปัฏฐากรับใช้...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:27
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คงเสด็จได้เฉพาะเวลาค่ำคืนที่ไม่มีคนเห็น เมื่อถึงเวลาจวนสว่างก็ต้องหาที่หลบ เพราะว่าพระองค์ท่านไม่เหมือนใคร มีมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการและอนุพยัญชนะอีก ๘๐ ประการ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:26
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อพระองค์ท่านเสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคม...

เมื่อพระองค์ท่านเสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคม ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จึงต้องไปในลักษณะที่ไม่ให้คนทั่วไปเห็น เพราะถ้าหากว่าพบเห็นเมื่อไหร่ เหล่าจารบุรุษก็จะรายงานไป...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:26
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไป...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไป ใช้ระยะเวลา ๑๑ วันเต็ม ๆ เสด็จไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ถ้าหากว่าเราเฉลี่ยว่า ๑๑ วันเดิน ๒๓๐ กิโลเมตร ก็ไม่ใช่ระยะทางที่ไกลเลย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:25
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่า...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่า ปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ ที่เคยให้การอุปัฏฐากรับใช้พระองค์ท่านมาก่อนนั้น เป็นบุคคลที่ควรจะได้เข้าถึงธรรมนี้ เพราะว่าการที่คนเราจะยอมรับฟังกันนั้น...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:24
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ญาติโยมทั้งหลาย...

ญาติโยมทั้งหลาย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น พระองค์เมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ คือวิสาขบูชาแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ได้เสวยวิมุติสุขอยู่ตลอด ๔๙ วัน ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:23
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เพราะว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...

เพราะว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ อุรุเวลาเสนานิคม แขวงเมืองพาราณสีนั้น องค์สมเด็จพระภควันต์ก็ยังให้เกิดพระพุทธรัตนะกับพระธรรมรัตนะ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:23
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 2,415
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศนาวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เทศน์วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...
Showing results 1 to 19 of 19

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:18ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว