กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 25
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: ธรรมวิภาค 21-02-2018, 09:58
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สิกขา ๓ (ข้อปฏิบัติที่จะต้องศึกษา) ๑....

สิกขา ๓ (ข้อปฏิบัติที่จะต้องศึกษา)

๑. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง) หมายถึง การปฏิบัติสำหรับฝึกไม่ให้ฝ่าฝืนในข้อบัญญัติแม้เล็กน้อยไม่ให้ด่างพร้อย

๒. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง...
ห้อง: ธรรมวิภาค 20-02-2018, 09:25
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สังขตลักษณะ ๓ (ลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง) ...

สังขตลักษณะ ๓ (ลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง)

๑. ความเกิดขึ้นปรากฏ (อุปปา ปัญญายติ)
๒. ความดับสลายปรากฏ (วโย ปัญญายติ)
๓. เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏ (ฐิตัสมิง อัญญัตตัง ปัญญายติ)
ห้อง: ธรรมวิภาค 19-02-2018, 10:01
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โลก ๓ (โลกคือหมู่สัตว์, สัตว์โลก) ๑....

โลก ๓ (โลกคือหมู่สัตว์, สัตว์โลก)

๑. มนุษย์โลก (โลกที่เราอาศัยอยู่นี้) ได้แก่ โลกที่เป็นผืนแผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือสัตว์

๒. เทวโลก (สวรรค์ชั้นกามาวจร ๖ ชั้น) ได้แก่...
ห้อง: ธรรมวิภาค 18-02-2018, 08:14
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พุทธจริยา ๓ (จริยาวัตรของพระพุทธเจ้า) ๑....

พุทธจริยา ๓ (จริยาวัตรของพระพุทธเจ้า)

๑. โลกัตถจริยา (ทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลก) หมายถึง การที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จไปโปรดชาวโลกด้วยการนำเอาคำสอนไปประกาศชี้แจงแสดง...
ห้อง: ธรรมวิภาค 16-02-2018, 18:52
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ปิฏก ๓ (คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนา) ...

ปิฏก ๓ (คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนา)

๑. พระวินัยปิฎก (หมวดพระวินัย) ได้แก่ การประมวลเอาพุทธบัญญัติ ระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้พุทธบริษัทปฏิบัติตาม...
ห้อง: ธรรมวิภาค 14-02-2018, 13:10
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ปาฏิหาริย์ ๓...

ปาฏิหาริย์ ๓ (การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์)

๑. อิทธิปาฏิหาริย์ (แสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์) หมายถึง การแสดงที่พ้นวิสัยของสามัญชนธรรมดา เช่น หายตัวได้ ดำดินได้ เหาะได้ เป็นต้น

๒....
ห้อง: ธรรมวิภาค 13-02-2018, 15:07
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ทิฏฐิ ๓ (ความเห็น, ทฤษฏี) ๑. อกิริยทิฏฐิ...

ทิฏฐิ ๓ (ความเห็น, ทฤษฏี)

๑. อกิริยทิฏฐิ (ความเห็นว่าไม่เป็นอันทำ) หมายถึง ความเห็นว่าการกระทำแล้วไม่ชื่อว่าทำ เช่น เห็นว่าทานที่ให้ไปแล้วไม่เป็นผล ผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำแล้วไม่มี เป็นต้น

๒....
ห้อง: ธรรมวิภาค 12-02-2018, 16:08
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ตัณหา ๓ (ความทะยานอยาก) ๑. กามตัณหา...

ตัณหา ๓ (ความทะยานอยาก)

๑. กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) ได้แก่ อยากได้อารมณ์อันน่ารักใคร่ น่าปรารถนา ต้องการพัวพันอยู่ในกามารมณ์

๒. ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ) ได้แก่ การอยากเป็นนั่น...
ห้อง: ธรรมวิภาค 10-02-2018, 19:46
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ทวาร ๓ (ช่องทางที่ทำกรรม) ๑. กายทวาร...

ทวาร ๓ (ช่องทางที่ทำกรรม)

๑. กายทวาร (ทวารคือกาย) ได้แก่ กายเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำ คือ การกระทำเป็นกายทวาร ผลเป็นกายกรรม เป็นได้ทั้งดีและชั่ว

๒. วจีทวาร (ทวารคือวาจา) ได้แก่ การกล่าวด้วยวาจา...
ห้อง: ธรรมวิภาค 09-02-2018, 10:00
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กรรม ๓ (การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา) ๑....

กรรม ๓ (การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา)

๑. กายกรรม (การกระทำทางกาย) ถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นกายสุจริต เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ถ้าเป็นกรรมชั่วก็เป็นกายทุจริต เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น

๒....
ห้อง: ธรรมวิภาค 08-02-2018, 10:16
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อาสวะ ๓ (สิ่งที่หมักหมมอยู่ในสันดานสัตว์) ๑....

อาสวะ ๓ (สิ่งที่หมักหมมอยู่ในสันดานสัตว์)

๑. กามาสวะ (อาสวะเป็นเหตุอยากได้) ได้แก่ ความใคร่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ใจตนกำหนดว่า น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ

๒. ภวาสวะ...
ห้อง: ธรรมวิภาค 07-02-2018, 14:56
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อภิสังขาร ๓...

อภิสังขาร ๓ (สภาพที่ปรุงแต่งผลแห่งการกระทำของสัตว์)

๑. ปุญญาภิสังขาร (อภิสังขารคือบุญ) หมายถึง สภาวะของความดีที่ปรุงแต่งชีวิตสัตว์ให้ดี เพราะกรรมอันเป็นฝ่ายกุศล อันได้แก่กุศลเจตนาฝ่ายกามาวจร ๓...
ห้อง: ธรรมวิภาค 06-02-2018, 10:06
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อธิปเตยยะ ๓ (ความเป็นใหญ่) ๑. อัตตาธิปเตยยะ...

อธิปเตยยะ ๓ (ความเป็นใหญ่)

๑. อัตตาธิปเตยยะ (ความมีตนเป็นใหญ่) หมายถึง การจะทำอะไร ๆ ก็ปรารภตนเองเป็นใหญ่ ปรารภตนเป็นที่ตั้ง เช่น เห็นว่าตนเองขัดสนในชาตินี้...
ห้อง: ธรรมวิภาค 05-02-2018, 10:49
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อัตถะ ๓ (ประโยชน์) ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ...

อัตถะ ๓ (ประโยชน์)

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ในภพนี้) ได้แก่ ประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้รับในปัจจุบัน ที่รู้จักกันง่าย ๆ คือ ความสุข เช่น ความสุขจากการมีทรัพย์ ความสุขจากการมีสามี-ภรรยาที่ดี เป็นต้น...
ห้อง: ธรรมวิภาค 04-02-2018, 10:36
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อัคคิ ๓ (ไฟคือกิเลส) ๑. ราคัคคิ (ไฟคือราคะ)...

อัคคิ ๓ (ไฟคือกิเลส)

๑. ราคัคคิ (ไฟคือราคะ) ได้แก่ ความรู้สึกนึกกำหนัด รักใคร่ ยินดีในกามคุณ มี รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มีความมุ่งหมายปรารถนาที่จะได้ของเหล่านั้นมาเป็นของ ๆ ตน...
ห้อง: ธรรมวิภาค 03-02-2018, 15:58
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กุศลวิตก ๓ (ความนึกคิดที่ดีงาม) ๑....

กุศลวิตก ๓ (ความนึกคิดที่ดีงาม)

๑. เนกขัมมวิตก (ความตรึกปลอดจากกาม) หมายถึง ความนึกคิดในทางสงบ ไม่คิดในกามารมณ์ อันเป็นเครื่องปรนเปรอ หรือสนองความอยากของตน คิดหาทางออกจากตัณหา

๒. อพยาบาทวิตก...
ห้อง: ธรรมวิภาค 02-02-2018, 16:32
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อกุศลวิตก ๓ (ความตรึกที่เป็นอกุศล) ๑....

อกุศลวิตก ๓ (ความตรึกที่เป็นอกุศล)

๑. กามวิตก (ความตรึกในทางกาม) หมายถึง การนึกถึงรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ อันน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ด้วยความคิดที่ไม่ถูกต้องทางศีลธรรม

๒.พยาปาทวิตก...
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:36
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
บุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่างคือ...

บุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่างคือ สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกบุญกิริยาวัตถุ โดยย่อมี ๓ อย่าง
๑. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
๒. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
๓. ภาวนามัย...
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:33
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สัปปุริสบัญญัติ คือ ข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้ ๓...

สัปปุริสบัญญัติ คือ ข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้ ๓ อย่าง คือ
๑. ทาน สละสิ่งของของตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
๒. ปัพพัชชา ถือบวช เป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันและกัน
๓. มาตาปิตุอุปัฏฐาน ปฏิบัติมารดา...
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:29
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อกุศลมูล ๓ อย่าง รากเหง้าของอกุศล เรียกอกุศลมูล...

อกุศลมูล ๓ อย่าง
รากเหง้าของอกุศล เรียกอกุศลมูล มี ๓ อย่าง คือ
๑. โลภะ อยากได้
๒. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
๓. โมหะ หลงไม่รู้จริง

เมื่ออกุศลทั้ง ๓ นี้ ก็ดี...
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:24
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สุจริต ๓ ประการ คือ ๑. ประพฤติชอบด้วยกาย เรียก...

สุจริต ๓ ประการ คือ
๑. ประพฤติชอบด้วยกาย เรียก กายสุจริต
๒. ประพฤติชอบด้วยวาจา เรียก วจีสุจริต
๓. ประพฤติชอบด้วยใจ เรียก มโนสุจริต

กายสุจริต ๓ อย่าง คือ
เว้นจากฆ่าสัตว์
เว้นจากลักฉ้อ ...
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:17
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ทุจริต ๓ ประการ คือ ๑. ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียก...

ทุจริต ๓ ประการ คือ
๑. ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียก กายทุจริต
๒. ประพฤติชั่วด้วยวาจา เรียก วจีทุจริต
๓. ประพฤติชั่วด้วยใจ เรียก มโนทุจริต

กายทุจริต ๓ ประการ คือ
๑. ฆ่าสัตว์
๒. ลักฉ้อ
๓....
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:16
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ ๑....

โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ
๑. เว้นจากทุจริต คือ เว้นจากการประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ
๒. ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ
๓. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง...
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:15
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
คุณของรตนะ ๓ ประการ คือ พระพุทธเจ้า...

คุณของรตนะ ๓ ประการ คือ

พระพุทธเจ้า รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วย
พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
พระสงฆ์ ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว...
ห้อง: ธรรมวิภาค 17-08-2017, 22:14
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 15,103
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ติกะ คือ หมวด ๓

รตนะ ๓ ประการ คือ พระพุทธ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ์ ๑

๑. ท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา ชื่อว่าพระพุทธเจ้า
๒....
Showing results 1 to 25 of 25

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:54ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว