กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 13 of 13
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:32
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทสนาวสาเน ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา...

เทสนาวสาเน ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย อคฺควํโส...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:32
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
โดยเฉพาะในส่วนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

โดยเฉพาะในส่วนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว อัญญาโกณฑัญญพราหมณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ เกิดดวงตาเห็นธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานการบวชให้...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:29
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
อีกอย่างหนึ่งก็คือ...

อีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่เราทั้งหลายเห็นว่าสิ่งใดดี สิ่งใดควร แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารของเรา แม้ว่าไม่สามารถหลุดพ้นในชาติปัจจุบัน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:27
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ดังนั้น..หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน...

ดังนั้น..หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ท่านสอนเราให้ได้ทั้งประโยชน์ในปัจจุบัน ให้ได้ทั้งประโยชน์ในอนาคต และให้ได้ทั้งประโยชน์สูงสุดที่จะพึงมีพึงได้ในการดำเนินชีวิตของเรา...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:23
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ดังนั้น..เราจะเห็นว่า...

ดังนั้น..เราจะเห็นว่า ปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ท่านสอนให้เราดีพร้อมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ การที่เราจะดีพร้อมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็ต้องมีปัญญาก่อนว่า...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:20
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ข้อต่อไปของมรรค ๘ นั้น คือ “สัมมาวายามะ”...

ข้อต่อไปของมรรค ๘ นั้น คือ “สัมมาวายามะ” มีความเพียรในทางที่ถูกต้อง ได้แก่ การเพียรละชั่ว ทำดี การเพียรละชั่วทำดีอย่างไร ? ท่านบอกว่าเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่างหนึ่ง...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:18
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
หลังจากนั้นก็เป็น “สัมมาวาจา” คือการพูดดี พูดถูก...

หลังจากนั้นก็เป็น “สัมมาวาจา” คือการพูดดี พูดถูก ได้แก่การที่เราทั้งหลายพูดในวาจาที่เป็นจริง ไม่โกหกหลอกลวงใคร พูดในวาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน ไม่กล่าวคำหยาบ พูดในวาจาที่เป็นความจริง เป็นประโยชน์...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:17
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
สูตรนี้ที่ได้ยกขึ้นต้นเป็นอุเทศว่า...

สูตรนี้ที่ได้ยกขึ้นต้นเป็นอุเทศว่า ในส่วนที่ท่านทั้งหลายจะปฏิบัตินั้น ให้พึงละเว้นจากส่วนสุดสองอย่าง ได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค คือการประกอบด้วยกาม และในส่วนของอัตตกิลมถานุโยค คือการทรมานตนจนเกินไป...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:15
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์พระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า...

องค์พระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า “อย่าเลยท่านทั้งหลาย บัดนี้เราบรรลุธรรมแล้ว ขอให้ตั้งใจฟังเถิด เราจะแสดงธรรมให้ฟัง” ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ก็ยังไม่เชื่อ เนื่องจากในสมัยนั้นเชื่อว่า...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:13
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระภควันเสด็จไปเป็นเวลา ๑๑ วัน...

องค์สมเด็จพระภควันเสด็จไปเป็นเวลา ๑๑ วัน จึงเดินทางไปถึงสถานที่นั้น เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา ก็พากันนึกว่า สิทธัตถราชกุมารไม่สามารถจะทนความลำบากได้...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:11
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
แต่ปรากฏว่าเป็นที่น่าเสียดายมาก เพราะว่าอาฬารดาบส...

แต่ปรากฏว่าเป็นที่น่าเสียดายมาก เพราะว่าอาฬารดาบส กาลามโคตรนั้น ได้สิ้นชีวิตลงไปเมื่อ ๗ วันที่ผ่านมา ส่วนอุทกดาบส รามบุตรนั้น ยิ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะว่าเสียชีวิตลงในเช้าวันนั้นนั่นเอง...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:10
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
บรรดาฤๅษีชีไพรทั้งหลายในสมัยนั้น...

บรรดาฤๅษีชีไพรทั้งหลายในสมัยนั้น ที่ได้อภิญญาสมาบัติ เมื่อถึงเวลาจะหาสถานที่อันเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ก็ใช้อำนาจของฤทธิ์อภิญญาเหาะไป เมื่อผ่านไปยังสถานที่แห่งนั้นซึ่งเป็นป่า มีกวางอยู่มาก...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 31-07-2018, 09:09
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,987
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศนาวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

เทฺวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา
โย จายัง...
Showing results 1 to 13 of 13

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:31ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว