กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ศาสนพิธี (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=67)
-   -   ความหมายของ "ศาสนพิธี" (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=5753)

ตัวเล็ก 11-08-2017 11:47

ความหมายของ "ศาสนพิธี"
 
ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพุทธศาสนา โดยจะเกี่ยวกับพิธีทำบุญ ในด้าน
๑. การให้ทาน
๒. การรักษาศีล
๓. การเจริญภาวนา

ในระยะเริ่มแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้น พิธีกรรมต่าง ๆ ยังมีไม่มากนัก จนมาระยะหลังที่พุทธศาสนิกชนมีจำนวนมากขึ้น จึงมีการกำหนดรูปแบบของพิธีกรรม เพื่อความเป็นระเบียบในการปฏิบัติตาม ต่อมาภายหลังได้มีการกำหนดเพิ่มเติมโดยเหล่าพระสาวก พิธีกรรมเหล่านั้นจึงกลายเป็นศาสนพิธีในปัจจุบันนี้

ศาสนพิธีที่มีในปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น ๔ หมวดได้ ดังนี้
๑. กุศลพิธี คือ พิธีการบำเพ็ญกุศล
๒. บุญพิธี คือ พิธีการทำบุญ
๓. ทานพิธี คือ พิธีการให้ทาน
๔. ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ดทั่วไป

ตัวเล็ก 11-08-2017 11:50

๑. กุศลพิธี คือ พิธีการบำเพ็ญกุศล ประกอบด้วย
๑.๑ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๑.๒ พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๑.๓ พิธีรักษาอุโบสถ

๒. บุญพิธี คือ พิธีการทำบุญ ประกอบด้วย
๒.๑ พิธีทำบุญงานมงคล
๒.๒ พิธีทำบุญงานอวมงคล

๓. ทานพิธี คือ พิธีการให้ทาน ประกอบด้วย
๓.๑ พิธีถวายไทยธรรม

๔. ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ดทั่วไป ประกอบด้วย
๔.๑ พิธีแสดงความเคารพ
๔.๒ พิธีประเคนของพระ
๔.๓ วิธีทำหนังสืออาราธนาและใบปวารณาถวายจตุปัจจัย
๔.๔ วิธีอาราธนาศีล

ตัวเล็ก 17-08-2017 16:50

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น คือเมื่อบุคคลผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว จะยอมรับนับถือเป็นที่พึ่งต่อไป จึงได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระสงฆ์ โดยการนำเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะพระอาจารย์ผู้เป็นพยานในการแสดงตน เสร็จแล้ว กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย (นะโม...) ๓ จบ แล้วกล่าวคำปฏิญาณตนต่อไปว่า

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะโกติ มัง สังโฆ ธาเรตุ.

เมื่อผู้ปฏิญาณกล่าวคำปฏิญาณจบแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดประนมมือรับ “สาธุ” พร้อมกัน ต่อจากนั้นให้ผู้ปฏิญาณนั่งราบแบบพับเพียบกับพื้น ประนมมือฟังโอวาทต่อไป
เมื่อท่านให้โอวาทจบลง ผู้ปฏิญาณพึงรับว่า “สาธุ” แล้วคุกเข่าประนมมือกล่าวคำอาราธนาศีล และสมาทานศีลตามคำที่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานให้

ครั้นพระสงฆ์ให้ศีลและบอกอานิสงส์ศีลจบลงแล้ว ผู้ปฏิญาณกราบ ๓ ครั้ง แล้วถวายไทยธรรมเสร็จแล้วเตรียมกรวดน้ำ
เมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานว่า ยถา...ให้รินน้ำลงยังภาชนะที่เตรียมไว้
พอพระสวดบทว่า สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ... ให้เทน้ำลงให้หมด ประนมมือรับพรไปจนจบ
แล้วกราบพระรัตนตรัยด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

ตัวเล็ก 06-09-2017 16:40

คำอาราธนาเบญจศีล

อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ.
ทุติยัมปิ, อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ.
ตะติยัมปิ, อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ.
(ถ้ารับหลายคน ให้เปลี่ยน อะหัง เป็น มะยัง, ยาจามิ เป็น ยาจามะ)


คำสมาทานศีลเบญจศีล
(พระอาจารย์เป็นผู้บอก ผู้ปฏิบัติกล่าวตาม)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปี พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(พระอาจารย์ว่า ติสรณคมนัง นิฏฐิตัง ผู้ปฏิญาณว่า “อามะ ภันเต” พระอาจารย์ว่าต่อไป ผู้ปฏิญาณว่าตาม)

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (พระอาจารย์บอกบทนี้จบเดียว ผู้ปฏิญาณพึงว่า ซ้ำ ๓ จบ )

สุดท้ายพระอาจารย์บอกอานิสงส์ศีลต่อไปว่า
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:28


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว