กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ธรรมวิภาค (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=68)
-   -   ปัณณรสกะ คือ หมวด ๑๕ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6132)

ตัวเล็ก 22-04-2018 11:31

ปัณณรสกะ คือ หมวด ๑๕
 
จรณะ ๑๕ (ข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้บรรลุถึงวิชชา หรือ พระนิพพาน)

๑. สีลสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยศีล) คือ ความประพฤติถูกต้องดีงาม มีมารยาทเรียบร้อย

๒. อินทริยสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์) คือ การสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้เกิดความกำหนัด ขัดเคือง ลุ่มหลงมัวเมาในอินทรีย์เหล่านั้น

๓. โภชเนมัตตัญญุตา (รู้จักพอดีในการบริโภคอาหาร) คือ ไม่กินมากเกินไป ไม่น้อยเกินไป บริโภคพอให้มีกำลังในการประกอบการงาน และปฏิบัติธรรมได้

๔. ชาคริยานุโยค (ประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่) คือ ไม่เห็นแก่นอนมากเกินไป ไม่ยอมให้ความง่วงนอนเข้าครอบงำ

๕. สัทธา (ความเชื่อ) คือ เชื่อความมีอยู่ของกรรม เชื่อผลของกรรม

๖. หิริ (ความละอายแก่ใจ) คือ ละอายในการทำบาปทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ ทั้งที่เป็น
กายทุจริต วจีทุจริต และ มโนทุจริต

๗. โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป) ความกลัวต่อการกระทำชั่วทุกอย่าง

๘. พาหุสัจจะ (ความเป็นผู้ได้ฟังมาก) คือ ได้รับการศึกษามามาก ได้ยินได้ฟังมามาก ทรงจำ พิจารณาและรู้แจ้งแทงตลอดถึงปัญหาด้วยปัญญาของตนเองได้

๙. วิริยะ (ความเพียร) คือ ความขยันหมั่นเพียรทั้งที่เป็นไปทางกายและทางจิต เพียรละบาปอกุศล เพียรทำกุศล

๑๐. สติ (ความระลึกได้) คือ สามารถระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูด ทั้งในขณะก่อนทำ หลังทำ ก่อนพูด หลังพูด

๑๑. ปัญญา (ความรอบรู้) คือ ความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริง รู้เหตุปัจจัยแห่งความเกิดดับของสังขาร สามารถทำลายกิเลส ทำให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์ได้

๑๒. ปฐมฌาน ความมีสมาธิทรงตัว ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา

๑๓. ทุติยฌาน
ความมีสมาธิทรงตัว ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ปิติ สุข เอกัคคตา

๑๔. ตติยฌาน
ความมีสมาธิทรงตัว ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

๑๕. จตุตถฌาน
ความมีสมาธิทรงตัว ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

จรณะทั้ง ๑๕ ประการนี้ ในบาลีท่านว่าเป็นเสขปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นทางดำเนินของพระเสขะ (พระอริยเจ้าเบื้องต้นตั้งแต่พระโสดาปฏิมรรค ถึงพระอรหัตตมรรค)


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:40


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว