กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > คู่มือการใช้

Notices

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
BB Code List
[b], [i], [u] Bold / Italic / Underline
[color] Color
[size] Size
[font] Font
[highlight] Highlight
[left], [right], [center] Left / Right / Center
[indent] Indent
[email] Email Linking
[url] URL Hyperlinking
[thread] Thread Linking
[post] Post Linking
[list] Bulleted Lists / Advanced Lists
[img] Images
[code] รหัส
[php] PHP Code
[html] HTML Code
[quote] อ้างอิง
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Attachment
[ebook] Ebook bbcode
[flash] Flash bb code
[gs] Google Spreadsheet
[mp3] Mp3 bb code
[yt] Youtube bb code
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Bold / Italic / Underline
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.
Usage [b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Example Usage [b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Output this text is bold
this text is italic
this text is underlined

Color
The [color] tag allows you to change the color of your text.
Usage [color=ตัวเลือก]value[/color]
Example Usage [color=blue]this text is blue[/color]
Example Output this text is blue

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Usage [size=ตัวเลือก]value[/size]
Example Usage [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Output this text is two sizes larger than normal

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Usage [font=ตัวเลือก]value[/font]
Example Usage [font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Output this text is in the courier font

Highlight
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Usage [highlight]value[/highlight]
Example Usage [highlight]this text is highlighted[/highlight]
Example Output this text is highlighted

Left / Right / Center
The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.
Usage [left]value[/left]
[center]value[/center]
[right]value[/right]
Example Usage [left]this text is left-aligned[/left]
[center]this text is center-aligned[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Example Output
this text is left-aligned
this text is center-aligned
this text is right-aligned

Indent
The [indent] tag allows you to indent your text.
Usage [indent]value[/indent]
Example Usage [indent]this text is indented[/indent]
Example Output
this text is indented

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [email]value[/email]
[email=ตัวเลือก]value[/email]
Example Usage [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Example Output j.doe@example.com
Click Here to Email Me

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [url]value[/url]
[url=ตัวเลือก]value[/url]
Example Usage [url]https://www.watthakhanun.com/webboard[/url]
[url=https://www.watthakhanun.com/webboard]กระดานสนทนาวัดท่าขนุน[/url]
Example Output https://www.watthakhanun.com/webboard
กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

Thread Linking
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]value[/thread]
Example Usage [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Click Me![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=42918
Click Me!

Post Linking
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [post]postid[/post]
[post=postid]value[/post]
Example Usage [post]269302[/post]
[post=269302]Click Me![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?p=269302#post269302
Click Me!

Bulleted Lists
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Usage [list]value[/list]
Example Usage [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  • list item 1
  • list item 2

Advanced Lists
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Usage [list=ตัวเลือก]value[/list]
Example Usage [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Images
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Usage [img]value[/img]
Example Usage [img]https://www.watthakhanun.com/webboard/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)

[url=http://www.example.com] [img]https://www.watthakhanun.com/webboard/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
Example Output (Not linked)

(Linked)

รหัส
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Usage [code]value[/code]
Example Usage [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Example Output
รหัส:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP Code
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Usage [php]value[/php]
Example Usage [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Example Output
PHP Code:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML Code
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Usage [html]value[/html]
Example Usage [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Example Output
HTML Code:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

อ้างอิง
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Usage [quote]อ้างอิง[/quote]
[quote=User Name]value[/quote]
Example Usage [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;400951]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Example Output
อ้างอิง:
Lorem ipsum dolor sit amet
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ John Doe อ่านข้อความ
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Usage [noparse][b]value[/b][/noparse]
Example Usage [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Example Output [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Attachment
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Usage [attach]attachmentid[/attach]
Example Usage [attach]12345[/attach]
Example Output

Ebook bbcode
Usage [ebook]value[/ebook]
Example Usage [ebook]grathon/001[/ebook]
Example Output

Flash bb code
Embed flash
Usage [flash]value[/flash]
Example Usage [flash]playlist?myId=7661937-843[/flash]
Example Output

Google Spreadsheet
Usage [gs]value[/gs]
Example Usage [gs]1f6Fu5OTyQD1CPqqZOcV6WuavQQpiHmkQaKLH8NmJfic[/gs]
Example Output

Mp3 bb code
Embed mp3
Usage [mp3]value[/mp3]
Example Usage [mp3]playlist?myId=7670662-526[/mp3]
Example Output

Youtube bb code
Usage [yt]value[/yt]
Example Usage [yt]BcGbTBls8qM[/yt]
Example Output


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:13ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว