PDA

View Full Version : หมื่นลี้ แสนไมล์


  1. ตะลุยพม่า...ด้วยตัณหา วิจิกิจฉาและอวิชชา
  2. ตะลุยพม่าภาคพิเศษ ตอนซื้อธรรมาสน์ถวายพระอาจารย์
  3. ตะลุยพม่าปี ๒ "อัศจรรย์ใจ คุณพระรัตนตรัย ใน Golden Land"
  4. "อัศจรรย์" ใจไปพม่า
  5. ตะลุยพม่า ๕ วันกับสะใภ้อินโด
  6. เปิดประตูสู่ทวาย (ดะเว) (๑)