กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > เรื่องทั่วไป > ห้องสวดมนต์

Notices

ห้องสวดมนต์ ขอเชิญสวดมนต์ และทำวัตรเช้า-เย็นร่วมกันที่ห้องนี้ครับ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 22-02-2017, 23:41
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,719 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆานุสสติ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดระลึกถึง พระคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด)

(รับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว)
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว)
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติโดยธรรมแล้ว)
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว)
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
(ท่านเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตามลำดับได้ ๘ บุคคล)
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(ท่านทั้งหลาย ๘ บุคคลนี้ คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า)
อาหุเนยโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การสักการะที่คนทั้งหลายนำมาบูชา)
ปาหุเนยโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ)
ทักขิเณยโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การรับทานที่หมู่ชนนำมาถวาย)
อัญชะลีกะระณีโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้)
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ ฯ
(ท่านเหล่านี้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ไม่มีนาบุญอื่นเทียบได้)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #22  
เก่า 22-02-2017, 23:41
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,719 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สัพพะพุทธา นะมะการะ

(นำ) หันทะ มะยัง สัพพะพุทธานัง นะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันกระทำความนอบน้อม ต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย โดยพร้อมเพรียงกันเถิด ฯ)

......................................(รับ) นะโม เม สัพพะพุทธานัง..........อุปปันนานัง มะเหสินัง
(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้อุบัติขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ)
......................................ตัณหังกะโร มะหาวีโร...................เมธังกะโร มะหายะโส)
(พระตัณหังกร ผู้กล้าหาญ, พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่)
......................................สะระณังกะโร โลกะหิโต................ทีปังกะโร ชุตินธะโร
(พระสรณังกร ผู้เกื้อกูลแก่โลก, พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง)
......................................โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข............มังคะโล ปุริสาสะโภ
(พระโกณฑัญญะ ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน, พระมังคละ ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ)
......................................สุมะโน สุมะโน ธีโร......................เรวะโต ระติวัฑฒะโน
(พระสุมนะ ผู้มีพระทัยงาม ผู้เป็นนักปราชญ์, พระเรวตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี)
......................................โสภีโต คุณะสัมปันโน...................อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
(พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ, พระอโนมทัสสี ผู้สูงสุดในหมู่ชน)
......................................ปะทุโม โลกะปัชโชโต...................นาระโท วะระสาระถี
(พระปทุมะ ผู้ยังโลกให้สว่างไสว, พระนารทะ ผู้เป็นผู้ฝึกประเสริฐ)
......................................ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร................สุเมโธ อัปปะฏิบุคคะโล
(พระปทุมุตระ ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์, พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้)
......................................สุชาโต สัพพะโลกัคโค.................ปิยะทัสสี นะราสะโภ
(พระสุชาตะ ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง, พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู่คน)
......................................อัตถะทัสสี การุณิโก....................ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
(พระอัตถทัสสี ผู้มีพระทัยกรุณา, พระธรรมทัสสี ผู้กำจัดความมืด)
......................................สิทธัตโถ อะสะโม โลเก.................ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
(พระสิทธัตถะ ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก, พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย)
......................................ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ................วิปัสสี จะ อะนูปะโม
(พระปุสสะพุทธเจ้า ผู้ประทานพระธรรมอันประเสริฐ, พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้)
......................................สิขี สัพพะหิโต สัตถา...................เวสสะภู สุขะทายะโก
(พระสิขี ผู้เป็นศาสดาผู้เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์, พระเวสสภู ผู้ประทานความสุข)
......................................กะกุสันโธ สัตถะวาโห...................โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
(พระกกุสันโธ ผู้นำสัตว์ออกจากกิเลส, พระโกนาคมน์ ผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลส)
......................................กัสสะโป สิริสัมปันโน...................โคตะโม สักยะปุงคะโวติ
(พระพุทธกัสสป ผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ, พระสมณโคดม ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยวงศ์)

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #23  
เก่า 22-02-2017, 23:41
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,719 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัม๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #24  
เก่า 22-02-2017, 23:42
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,719 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
(บทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ที่ลืมพิจารณาในขณะบริโภค)

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดบทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ ที่ลืมพิจารณาในขณะที่บริโภค โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(ข้อที่ว่าด้วยจีวร)
(รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง
(ในวันนี้ เรานุ่งห่มจีวรใดโดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
ตังยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(เรานุ่งห่มจีวรนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว เพื่อป้องกันความร้อน)
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย)
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
(และนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเท่านั้น ไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความสวยงามแต่อย่างใด)

(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต
(ในวันนี้ เราบริโภคอาหารใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
โส เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ
(เราไม่ได้บริโภคอาหารนั้นเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน เกิดพลังทางกาย ไม่บริโภคเพื่อทำให้กายผ่องใส)
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พ๎รัม๎มะจะริยานุคคะหายะ
(เราบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ เพียงเพื่อเลี้ยงชีวิตตามฐานะของตน เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องลำบาก และเพื่อจะได้มีกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป)
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
(ด้วยการพิจารณาแล้วอย่างนี้ เราย่อมระงับทุกขเวทนาเก่า คือความหิวลงเสียได้ และไม่ทำให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นได้)
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
(การดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสะดวกสบายตามอัตภาพ และความไม่มีโทษ ตลอดถึงความเป็นอยู่โดยผาสุก จักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้แล)

(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง
(ในวันนี้ เราใช้สอยเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(เราอาศัยอยู่ในเสนาสนะนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว เพื่อป้องกันความร้อน)
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย)
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
(และเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ และเพื่อให้จิตมีความยินดีในการออกหลีกเร้นสำหรับภาวนาเท่านั้น)

(ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต
(ในวันนี้ เราใช้ยารักษาโรคใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
(เราใช้ยารักษาโรคนั้นเพียงเพื่อระงับทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ)
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
(และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้แล ฯ)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 18 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #25  
เก่า 22-02-2017, 23:42
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,719 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

กรวดน้ำอิมินา

(นำ)หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย กล่าวคาถาอธิษฐานอุทิศส่วนบุญให้สรรพสัตว์กันเถิด)

......................................(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ.......อุปัชฌายา คุณุตตะรา
(ด้วยด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้วนี้ ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณเป็นเลิศ)

......................................อาจาริยูปะการาจะ...................มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)
......................................สุริโย จันทิมา ราชา.................คุณะวันตา นะราปิ จะ
(อีกทั้งอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งบิดา มารดา และหมู่ญาติ
ตลอดจนถึงผู้เป็นที่รักทั้งสิ้นของเรา ทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์พระเจ้าแผ่นดิน และผู้ทรงคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมด)

......................................พ๎รัม๎มะมารา จะ อินทา จะ..........โลกะปาลา จะ เทวะตา
(อีกทั้งพรหมและหมู่มารทั้งหลาย และพระอินทร์จอมราชาแห่งสวรรค์ ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ และเทวดาทั้งปวง)

......................................ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ............มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
(พระยายมราชและหมู่คนผู้เป็นมิตร คนผู้วางตัวเป็นกลาง และผู้จองเวรทั้งหลาย)

......................................สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ.............ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
(และสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุขโดยทั่วกันเถิด อนึ่ง ขอผลบุญทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญแล้ว)

......................................สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ................ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
(จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้เข้าถึงซึ่งความสุข)

......................................อิมินา ปุญญะกัมเมนะ..............อิมินา อุททิเสนะ จะ
(ด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้ว และด้วยผลบุญที่เราได้ตั้งใจให้ส่วนบุญนี้)

......................................ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ..............ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
(จงเป็นกำลังให้เราตักตัณหาอุปาทานได้ขาดโดยฉับพลันด้วยเถิด)

......................................เย สันตาเน หินา ธัมมา.............ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
......................................นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ.............ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
(ขอให้ความชั่วทั้งหลายในสันดานของเรา จงพินาศฉิบหายไปในกาลทุกเมื่อ จนตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน และทุกภพทุกชาติที่เกิด)

......................................อุชุจิตตัง สะติปัญญา...............สัลเลโข วิริยัมหินา
(ขอให้มีจิตซื่อตรงมั่นคงตั้งมั่นในธรรม มีสติปัญญาแหลมคม มีความเพียรแก่กล้า สามารถขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปได้)

......................................มารา ละภันตุ โนกาสัง..............กาตุญจะ วิริเยสุ เม
(ขอหมู่มารจงอย่าได้มีโอกาสเพื่อทำลายการบำเพ็ญเพียรของเราเลย)

......................................พุทธาทิปะวะโร นาโถ...............ธัมโมนาโถ วะรุตตะโม
(พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริญสูงสุด พระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ไม่มีประมาณ)

......................................นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ.............สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
(ตลอดจนถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ก็เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเรา)

......................................เตโสตตะมานุภาเวนะ................มาโรกาสัง ละภันตุ มา
(ด้วยอำนาจอันสูงสุดของพระรัตนตรัย ขอมารทั้งหลาย จงอย่าได้มีโอกาสทำลายเราตลอดไป เทอญ)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #26  
เก่า 22-02-2017, 23:42
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,719 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คำอุทิศส่วนกุศล
โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบท้าว เข้าสู่พระนิพพาน

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด...
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #27  
เก่า 10-04-2017, 22:53
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,719 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อุกาสะ วันทามิ ภันเต,

ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
ขอพระองค์ได้อดโทษทั้งปวง แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
ข้าพระพุทธเจ้าสร้างบุญอะไรไว้ ขอพระองค์ผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
พระองค์ทรงบำเพ็ญบุญอะไรไว้ พึงประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
ข้าพระพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญ.

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....
ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบ)
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง,
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว. )

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบ)
(พระธรรมเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
ต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า.)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ.
(กราบ)
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
ต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า.)

จบการทำวัตรเย็น
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 18 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:26ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว