PDA

View Full Version : ภาพงานรับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗


ตัวเล็ก
30-03-2016, 17:47
ภาพงานรับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630601&stc=1&d=1459333716

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)
เป็นองค์กรที่คัดเลือกบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหารดูแล จัดการที่ดีและเป็นแบบอย่าง
แห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งน้อมนำมาเป็นแนวทางเลือกปฏิบัติตามเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทั้งมุ่งหวังให้นโยบายของรัฐในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจจึงได้จัดทำรางวัลนี้ขึ้น

โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโล่รางวัลพระลัญจกร "ญสส"
ประดิษฐานประจำโล่รางวัล "สิงห์ทอง” เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติ โดยพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธาน
พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง "ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๕๙ (รางวัลธรรมาภิบาล)
ครั้งนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลต่าง ๆ เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาล "สิงห์ทอง” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630600&d=1459333626

ในปี ๒๕๕๙ มีพระภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปได้รับรางวัลสิงห์ทอง สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาและสังคมดีเด่น
โดย ๑ ใน ๒๐ คือ พระครูวิลาศกาญจนธรรม หรือ พระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
เว็บพลังจิตกราบขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูง

ตัวเล็ก
30-03-2016, 17:52
http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630587&stc=1&d=1459333362
ภาพผู้ได้รับรางวัลในปี ๒๕๕๙

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630588&stc=1&d=1459333362
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณในปีนี้

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630602&stc=1&d=1459333916

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630591&d=1459333573

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630592&d=1459333573

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630594&d=1459333573
รางวัล "สิงห์ทอง" (สีทอง) คือ นักบริหารดีเด่น
รางวัล "สิงห์ฆเณศ" (สีเงิน) คือ นักบริหารยอดเยี่ยม

ตัวเล็ก
30-03-2016, 17:53
http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630589&d=1459333573

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630593&d=1459333573
พระภิกษุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในปีนี้ ๒๐ รูป เข้ารับรางวัลครับ

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630595&d=1459333573
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เข้ารับรางวัล

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630596&d=1459333573

http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630597&d=1459333626

ตัวเล็ก
30-03-2016, 18:27
http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630599&d=1459333626


http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3630606&d=1459335004
ตัวแทนเว็บพลังจิต (ซ้ายสุด) และชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต (ที่ ๒ จากซ้าย) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับพระอาจารย์

ขอบพระคุณภาพจากคุณปภาดา สุวรรณธรรมา
เนื้อข่าวจากคุณชยาคมน์ ธรรมปรีชา
ที่มา http://board.palungjit.org/f61/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-a-563336.html#post9973691

ตัวเล็ก
30-03-2016, 18:35
http://www.sapanboon.com/show/foo/iuvkl1459337640.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/r1xxu1459337638.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/zxrxz1459337639.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/kd61f1459337639.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/99hun1459337639.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/tfimh1459337640.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/fcda71459337640.jpg

ขอบพระคุณภาพจากทิดตู่ค่ะ

ตัวเล็ก
30-03-2016, 18:36
http://www.sapanboon.com/show/foo/8mpvd1459337735.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/01rtp1459337735.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/15ojo1459337736.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/e9si61459337736.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/a251d1459337736.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/vj0a01459337736.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/umzfe1459337737.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/mf4jb1459337737.jpg http://www.sapanboon.com/show/foo/rx31u1459337737.jpg

ขอบพระคุณภาพจากทิดตู่ค่ะ

ตัวเล็ก
30-03-2016, 18:37
http://www.sapanboon.com/show/foo/p9k6i1459337804.jpg http://www.sapanboon.com/show/foo/4vyd91459337808.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/rl0xx1459337812.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/obtdy1459337813.jpg http://www.sapanboon.com/show/foo/9e4nd1459337813.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/jfckr1459337827.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/2k90g1459337827.jpg

ขอบพระคุณภาพจากทิดตู่ค่ะ

ตัวเล็ก
30-03-2016, 18:42
http://www.sapanboon.com/show/foo/7eupu1459337959.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/jtik41459337959.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/7nq0y1459337959.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/win561459337960.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/38rk91459337963.jpg

ขอบพระคุณภาพจากคุณทิดตู่ คุณปภาดา คุณจิตศิลป์ค่ะ

ตัวเล็ก
30-03-2016, 22:25
http://www.sapanboon.com/show/foo/4fkym1459351228.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/6ongg1459351228.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/o0hjo1459351227.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/4h3mh1459351228.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/xk0xc1459351353.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/m4mn21459351352.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/6khoq1459351353.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/9x8cd1459351224.jpg

http://www.sapanboon.com/show/foo/jhpul1459351225.jpg

ขอบพระคุณภาพจากคุณพรมใต้กระโถนค่ะ