PDA

View Full Version : ภาพงานหล่อสมเด็จองค์ปฐม - หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อฤๅษี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:08
ภาพงานหล่อสมเด็จองค์ปฐม - หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อฤๅษี
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/87fni1456243590.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/3z9se1456243593.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/lnjbq1456243595.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/dcpw41456243598.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/gr9yf1456243600.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/2ep4u1456243603.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/75cq71456243605.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:09
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/6mr1q1456243710.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/kyb4t1456243712.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/8907j1456243716.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/bvrev1456243720.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/0zpx51456243726.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/tuveo1456243740.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/088741456243757.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/b5mij1456243762.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/wd6je1456243766.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/i17ch1456243770.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:14
พระอาจารย์ออกมาตรวจความเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบ

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/0cqu81456243811.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/v8g3d1456243817.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/uij6u1456243825.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/1r5af1456243834.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/wwf2d1456243839.jpg

พระเถรานุเถระทยอยมาถึงงาน

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/dn5ta1456243849.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/6reiz1456243854.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/0okd61456243858.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/6eey21456243865.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:18
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ve9nc1456244086.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/3u9d81456244094.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/9jktn1456244099.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/09vm41456244104.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/9yxaj1456244108.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ra6w81456244114.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/0c9b51456244120.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ayw4a1456244125.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/9646p1456244139.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/vzngn1456244144.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/uzgnx1456244150.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/jexed1456244156.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/4kno71456244161.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/gtv131456244173.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ds39o1456244181.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/oe14y1456244189.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/7kfb81456244198.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/u7r761456244221.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/a1dhb1456244226.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:20
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/pe3n41456244304.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ww52v1456244315.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/dp1yf1456244324.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/7na8e1456244334.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ic6hy1456244343.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:23
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/rfnma1456244445.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/pp6um1456244452.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/r1qut1456244460.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ysuqj1456244464.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/49oza1456244479.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/o9gjg1456244486.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/uhjlv1456244498.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/684qe1456244506.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/6w1f51456244515.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/z5gg71456244519.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/jsyyl1456244532.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/5y8231456244549.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:27
เวลา ๑๒.๓๐ น. หล่อสมเด็จองค์ปฐม - หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อฤๅษี

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/em50f1456244605.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/b7qz11456244617.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/75x941456244628.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/1mgf31456244663.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/37ld31456244673.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/uvih11456244686.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ds39y1456244718.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/snso91456244729.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:34
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/v73h81456244849.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/iglfw1456244865.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/01c3e1456244871.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/l43in1456244883.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/jo1h01456244897.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/jw9ip1456245208.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/rughs1456245214.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/0nf0q1456245223.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/4pwjl1456245228.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:38
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/zk9tv1456245345.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/4l4fm1456245361.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/0hdai1456245370.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/urbqc1456245379.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/at3cs1456245387.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/2yi6s1456245414.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/oub531456245432.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/c66x11456245443.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/b1v2f1456245450.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/nywkc1456245462.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/t1iih1456245475.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:40
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/6nndk1456245551.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/c0jfw1456245558.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/21sg51456245565.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/qq4ev1456245570.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/v4qik1456245576.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/6clmi1456245581.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/228px1456245588.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/do9851456245597.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:43
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/hmxj21456245664.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ozk9m1456245673.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/nke1l1456245679.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/93ggi1456245690.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/w5r4z1456245702.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/4jrs61456245721.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/owrtp1456245727.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/dm4f71456245731.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/y01nu1456245736.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ykdgt1456245742.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/13mzs1456245749.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:46
ทำบุญกับพระเถระที่นั่งปรกและเจริญชัยมงคลคาถา

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/9llm11456245790.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ykitf1456245795.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/lbbez1456245800.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/slyhs1456245805.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/nf23a1456245809.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/i4tbj1456245814.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/l05j91456245818.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/k8mc61456245823.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/1qz8q1456245827.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/pepk31456245831.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/w684m1456245835.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/8xe8a1456245839.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/omru31456245843.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/s8j0m1456245847.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/8g6jv1456245850.jpg

มะลิแก้ว
23-02-2016, 23:58
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ndfxi1456246578.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/zhpu81456246583.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/widh61456246592.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/lquag1456246596.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/gnpnf1456246608.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/x3hrl1456246613.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/3v6xu1456246620.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/ztm4v1456246625.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/vg4bg1456246630.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/z5or01456246636.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/u26rf1456246640.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/cfe4a1456246645.jpg