PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 15:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดคู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๑ - ๑๘๑๕๕ - ๖
ชื่อบัญชี พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก เพชรชื่นสกุล)

สุธรรม
17-05-2011, 16:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 18:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 04:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 19:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 04:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 16:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 12:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 03:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 14:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 15:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 11:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 05:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 11:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 04:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
17-02-2014, 04:27
:4672615: การอุปสมบททุกครั้งในปี ๒๕๕๗ เป็นการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บวชวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

:4672615: ติดต่อสมัครบวชได้ที่ ๐๘๔ - ๕๓๑ - ๙๒๓๑ พระธีราวุธ นิสโภ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนครับ

อัญมณี
22-02-2014, 09:44
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐๕ บาทค่ะ
อิทัง ปุญญะผะลัง ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ.

เผือกน้อย
24-02-2014, 14:12
ผู้มีจิตศรัทธาหลาย ๆ ท่านร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๔๘๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๗ น. ครับ

สุพรรณหงส์
04-03-2014, 11:56
วันที่ ๐๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๓ น.
ร่วมบุญบวชพระตลอดปี ๒๕๕๗
๒๐๐ บาท

อนัตตา
07-03-2014, 14:32
วันนี้เวลา ๑๓.๓๕ น. ผมโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ ๗๑๘ - ๑ - ๑๘๑๕๕ - ๖ จำนวน ๒๐๐ บาท
ร่วมทำบุญบวชพระ ๑๐๐ บาท และอีก ๑๐๐ บาท ร่วมกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน

สัตยา
07-03-2014, 16:53
วันนี้เวลา ๑๖.๐๒ น. ผมโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ ๗๑๘ - ๑ - ๑๘๑๕๕ - ๖ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เงินจะเข้าบัญชีวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ร่วมทำบุญบวชพระ ๕๐๐ บาท และอีก ๕๐๐ บาท ร่วมกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน

ดร
23-03-2014, 11:59
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

วันนี้ผมได้โอนเงินร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระวัดท่าขนุน

จำนวน ๒๖๐ บาท เข้าธนาคารกรุงไทย

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยครับ :4672615:

เผือกน้อย
26-03-2014, 23:12
ผู้มีจิตศรัทธาหลาย ๆ ท่านร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๔๘๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๘ น. ครับ

อนัตตา
03-04-2014, 14:51
วันนี้เวลา ๑๓.๓๘ น. ผมโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ ๗๑๘ - ๑ - ๑๘๑๕๕ - ๖ จำนวน ๒๐๐ บาท
ร่วมทำบุญบวชพระ ๑๐๐ บาท และอีก ๑๐๐ บาท ร่วมกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน

เพชร
05-04-2014, 16:29
"คณะวิเชียรสหธรรมิก" ร่วมบุญกองนี้จำนวน ๔,๐๐๙.๙๙ บาท วันนี้เวลา ๑๒.๑๒ น. ครับ โมทนากับทุก ๆ ท่านครับ

สัตยา
10-04-2014, 17:41
วันนี้โอนร่วมบุญ ๕๐๐ บาท เงินจะเข้าบัญชีวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ครับ
http://www.watthakhanun.com/webboard/images/misc/progress.gif

ละตัวตน
17-04-2014, 17:20
วันนี้เวลา ๑๖.๓๕ โอนร่วมบุญ ๔๐๐.๒๐ บาท โมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านครับ