PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 14:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครบวช, คู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

*ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครบวชพระ ระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. คำแนะนำในการกรอกชุดใบสมัครบวชพระของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmWEdTQjRsbWo5NjA)
๒. ใบสมัครบวชที่วัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmV25rUzFQeEJ0dXc)
๓. ระเบียบปฏิบัติของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmSzQzU1gwWUJsQUU)
๔. ข้อห้ามและข้อแนะนำอื่น ๆ ของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmZDdHbmZNUm1tc1E)
๕. กิจวัตรประจำวันที่วัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmYnNyS1BVMTJDdWs)
๖. ธรรมะเบื้องต้นของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmUlE4bFpPTEt0QlE)

:4672615: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๐-๙๐๕๙ ครับ

สุธรรม
17-05-2011, 15:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 17:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 03:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 18:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 03:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 15:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 11:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 02:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 13:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 14:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 10:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 04:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 10:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 03:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
13-05-2014, 14:00
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21147&stc=1&d=1399965757

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่รวม ๑๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-07-2014, 13:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21741&stc=1&d=1404284715
:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่จำพรรษา ๓ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:06
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22183&stc=1&d=1413859647

งานอุปสมบทหมู่ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒ รูป ขอได้โปรดโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
25-03-2015, 02:01
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22670&stc=1&d=1427223681

:4672615: การอุปสมบทหมู่ในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่จำนวน ๗ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
04-06-2015, 18:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23222&stc=1&d=1433418698
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชาเสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่รวม ๖ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
27-07-2015, 19:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23441&stc=1&d=1437999080

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๘ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้ว ขอได้อนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:43
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23972&stc=1&d=1449110566

:4672615: การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๘ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่รวม ๕ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:45
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23973&stc=1&d=1449110695

:4672615: งานบรรพชาหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณรรวม ๘๓ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24520&stc=1&d=1465249104
งานอุปสมบทหมู่วันมาฆบูชา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งหมด ๕ รูป โปรดอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:41
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27480&stc=1&d=1499716696
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ไม่มีการอุปสมบทหมู่ นาคที่สมัครไว้ขอไปบวชงาน ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุง

สุธรรม
09-06-2016, 17:55
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24537&stc=1&d=1465503887
การบรรพชาหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษาเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณร ๑๐๐ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
16-06-2016, 10:15
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24652&stc=1&d=1466046803
งานอุปสมบทหมู่ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุงเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
18-07-2016, 16:28
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24835&stc=1&d=1468833948
งานอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระนวกะจำพรรษารวม ๖ รูป จะไปสึกหลังรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
14-11-2016, 20:08
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27262&stc=1&d=1496692966

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันลอยกระทงเสร็จสิ้นลงแล้วครับ
ได้พระใหม่ ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:30
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27263&stc=1&d=1496693050

:4672615: งานอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.๙ วาระปัญญาสมวารเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ ๘๑ รูป
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25717&stc=1&d=1480883518

:4672615: งานอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.๙ (รุ่นพิเศษ) ๕๐ รูปเสร็จสิ้นลงแล้ว
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
21-01-2017, 05:45
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25922&stc=1&d=1484952229

งานอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.๙ วาระสตมวารเสร็จสิ้นลงแล้ว
ได้พระใหม่ ๕๐ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2017, 03:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27264&stc=1&d=1496693551
งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมสัปดาห์มาฆบูชาเสร็จสิ้นลงแล้ว
ได้พระใหม่ ๙ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2017, 03:17
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27265&stc=1&d=1496693646
งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมสัปดาห์วิสาขบูชาเสร็จสิ้นลงแล้ว
ได้พระใหม่ ๑๒ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
08-07-2017, 15:23
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27478&stc=1&d=1499501948
:4672615: งานอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
15-07-2017, 19:52
:4672615: รับสมัครอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บวชวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลาสิกขาวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอเป็นผู้ที่เคยอุปสมบทหมู่กับทางวัดท่าขนุน (แบบอุกาสะ) ท่านที่ไม่เคยบวชมาก่อน ต้องเข้าวัดตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครับ รับ ๙๙ รูปเท่านั้น สมัครแล้วห้ามถอนตัวกลางคัน โปรดคิดให้ดีก่อนสมัครนะครับ

สุธรรม
04-09-2017, 17:09
:4672615: ท่านที่เคยบวชกับทางวัดท่าขนุน แต่ไม่ใช่การบวชแบบ "อุกาสะฯ" ขอให้รีบท่องคำขอบวชแบบอุกาสะฯ ไว้ด้วยนะครับ จะโกนหัวนาค วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. บวชเณรเวลา ๑๗.๐๐ น. แล้วไปเริ่มบวชพระวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น.ครับ

ชยาคมน์
05-09-2017, 19:05
กราบขออนุญาตแจ้งมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ (๕ ก.ย. ๖๐)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้วสามารถลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง โดยไม่ถือเป็นวันลา
แต่เป็น การปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

ที่มาอ้างอิง
http://www.js100.com/en/site/news/view/45102

ชยาคมน์
05-09-2017, 19:40
กราบขออนุญาตลงคลิปการบรรพชาหมู่ (บวชเณร)

เป็นวีดีโอเมื่อครั้งบรรพชาหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่่
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครองราชย์ครบ ๗๐ ปีครับ (ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)

ในคลิปมีเรื่องที่หลวงพ่อเทศน์เรื่องการบวชเณร
รวมทั้งมีขั้นตอนปฏิบัติในการบรรพชาหมู่ตั้งแต่ต้นจนจบ
ทุกท่านสามารถศึกษาและซักซ้อมได้โดยดูจากคลิปครับ

JBiBOYXY5Mo

โมทนา

สุธรรม
06-09-2017, 16:40
รายชื่อผู้อุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล
แด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


ชุดที่ ๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายกำพร พิเชฐสกุล ฉายา สุชาโต
๒. นายณัฏฐกิตติ์ สวัสดิพฤกษา ฉายา สุธมฺโม
๓. นายปริญญา การีซอ ฉายา วชิโร

ชุดที่ ๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายปรเมษ แผนวงษ์ ฉายา ฐิตจิตฺโต
๒. ดร.ณัฐพัชร จันทรสูตร ฉายา อธิปญฺโญ
๓. นายไตรยเศรษฐ์ นามราษฎร์ ฉายา ปรกฺกโม

ชุดที่ ๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายบัญชา เซ็นภักดี ฉายา ปภสฺสโร
๒. นายวิสุทธิ์ชัย เสาธงชัย ฉายา ถิรจิตฺโต
๓. นายฤทธิชัย ไกยแสง ฉายา ธมฺมรโต

ชุดที่ ๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายณภพ รัคสิกรณ์ ฉายา มหาวีโร
๒. นายชนินทร์ คงคืน ฉายา อคฺคธมฺโม
๓. นายพีระ อธิปธรรมวารี ฉายา พฺรหฺมโชโต

ชุดที่ ๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายเทิดพงษ์ สุวรรณเพ็งมาก ฉายา ฐานวุฑฺโฒ
๒. นายพัชสัณท์ สมตน ฉายา สญฺญจิตฺโต
๓. นายมนูรักษ์ เหลืองอร่ามฟ้า ฉายา ฐิตคุโณ

ชุดที่ ๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายชวาลภพ วิทูรสุนทร ฉายา ปญฺญาธโร
๒. นายกันตภณ มุสิกพงศ์ ฉายา สิริธโร
๓. นายพงศกร แสงไทร ฉายา โชติธมฺโม

ชุดที่ ๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายนุกูล ดวงเงิน ฉายา นารโท
๒.นายอุดมชัย ปานจับ ฉายา เนปกฺโก
๓.นายนิพนธ์ แซ่กัง ฉายา ปภากโร

ชุดที่ ๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภัฎ วงศ์กระโซ่ ฉายา สุกิตฺติโก
๒. นายชลธี ธนาพิพัฒน์ไพบูลย์ ฉายา โชติปาโล
๓. นายปริญญา อุดสาย ฉายา ปริปุณฺโณ

ชุดที่ ๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายพนม สุธาพจน์ ฉายา อตฺตทนฺโต
๒. นายสุเมธ สมประดีกุล ฉายา ฉฬภิญฺโญ
๓. นายกัมปนาจ เพียรเลิศ ฉายา สิริคุตฺโต

ชุดที่ ๑๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายภัทรโชติ ยิ่งยง ฉายา ฐานิโย
๒.นายศุภกิจ ระย้าเพ็ชร ฉายา ปณฺฑิโต
๓. นายกมล โสภิณ ฉายา อรุโณ

ชุดที่ ๑๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายญาณณิกร ทิพยทรัพย์ ฉายา อนุตฺตโร
๒. นายอัครพงศ์ ธีระปัญญานนท์ ฉายา ปญฺญานนฺโท
๓. นายปานเทพ บุญญสิทธิ์ ฉายา ภูริญาโณ

ชุดที่ ๑๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายชัยยุทธ พึ่งผล ฉายา ญาณวีโร
๒. พ.อ.อ.กิตติสันต์ อุตตะมะ ฉายา กนฺตสีโล
๓. นายอนุชา แดงน้อย ฉายา อธิมุตฺโต

ชุดที่ ๑๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายวิชิต คมศรโมกข์ ฉายา มารชิโน
๒. นายสิทธา ลาภกระจ่าง ฉายา มหาลาโภ
๓. นายสุรชัย หัตถพันธ์ไพบูลย์ ฉายา ฐานิสฺสโร

ชุดที่ ๑๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายวิทูล เตชะอมฤตาลัย ฉายา วีรยุทฺโธ
๒. นายสาทิต พรมขุนทด ฉายา สมาหิโต
๓. นายลิขิต คำชา ฉายา ขนฺติธมฺโม

ชุดที่ ๑๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายสมชาย โพธิ์เงิน ฉายา พลญาโณ
๒. นายวีระ อังวัชรปราการ ฉายา โฆสธมฺโม
๓. นายธนพล สุคโต ฉายา กตปุญฺโญ

ชุดที่ ๑๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายพิพัฒน์ มิตรสินพันธ์ ฉายา วิวฑฺฒโน
๒. นายโฆษิต สุเมธาคุณ ฉายา อติธมฺโม
๓. นายณัฐพล สุขวัฒนสิริ ฉายา กนฺตวีโร

ชุดที่ ๑๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายปริญญา เสมาทอง ฉายา ฐานงฺกุโร
๒. นายสุเชาว์ ตั้งวรกุลกิจ ฉายา สุชวโน
๓. นายชาญชัย อาจิระวัฒน์ ฉายา จารุธมฺโม

ชุดที่ ๑๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายชูพงษ์ ศรีนวลสุข ฉายา จิรธมฺโม
๒. นายณัฐวัฒน์ จิตทวีโรจน์ ฉายา กตสาโร
๓. นายวิชา ตู้แก้ว ฉายา ปญฺญาวโร

ชุดที่ ๑๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายคงชาญพิชญ์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์ ฉายา โสภิโต
๒. นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา ฉายา อชิโต
๓. นายคณิศร เพ็งพูน ฉายา ชลิโต


ชุดที่ ๒๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายฤชัย โชคชัยวุฒิกุล ฉายา เอกธมฺโม
๒. เรือตรีอภินันท์ ถาวโรฤทธิ์ ฉายา ถิรธมฺโม
๓. นายสกลธร กิ่งทอง ฉายา คุณากโร


ชุดที่ ๒๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑.นายณัฏฐ์ เสือประสงค์ ฉายา เขมิโย
๒.นายประวัติ ธนากาญจน์ ฉายา ฐิตาโภ
๓. นายการันต์ พวงสุวรรณ ฉายา ณฏฺฐิโก


ชุดที่ ๒๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายเอกกร เอกมงคลกิตติ ฉายา ปสาโท
๒. นายพนมกร ศิริพงษ์มงคล ฉายา ฐิติโก
๓. นายอรรถพันธ์ จิราธนวงษ์ ฉายา อสโม

ชุดที่ ๒๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายวรรธณะ ปุ๊ดหน้อย ฉายา ธมฺมจิตฺโต
๒. นายณัฐกิตติ์ พิพัฒน์คณาพร ฉายา สุจิตฺโต
๓. นายนคร ตั้งบวรพิเชษฐ ฉายา โกวิโท

ชุดที่ ๒๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายวิษณุ หงส์อุเทน ฉายา ฐานจาโร
๒. นายธนบูรณ์ กอจิตตวนิจ ฉายา ฐานวโร
๓. นายเสนีย์ บุญไกรสร ฉายา ขีณาสโว

ชุดที่ ๒๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายฐิติ ชลแสนเจริญ ฉายา สุธีโร
๒. นายศักดิ์ดินนท์ บุญประชม ฉายา ปชฺโชโต
๓. นายลือชัย นิยมชาติ ฉายา สุนฺทโร

ชุดที่ ๒๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายพัทธ์วริน พัทธ์วรินชัย ฉายา อาทิจฺโจ
๒. นายศิรสิทธิ์ อภิปุญญพัฒน์ ฉายา สุทนฺโต
๓. นายอรรณพ ขันธิกุล ฉายา มานิโต

ชุดที่ ๒๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายสุธิศักดิ์ หมื่นจิตร ฉายา ผาสุโก
๒. นายธนาเดช โสมะบุตร ฉายา ชยนฺโต
๓. นายกาจธนิศ วัฒนดิเรก ฉายา สุวีโร

ชุดที่ ๒๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายยุกตนันท์ จำปาเทศ ฉายา สุทฺธิโก
๒. นายนนธัชชคมน์ ณัชรัชธนนันทน์ ฉายา กิตฺติโก
๓. นายวิทวัส เพชรยอดศรี ฉายา ฌานโก

ชุดที่ ๒๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายธนาธิป คำประเทศ ฉายา ปริมุตฺโต
๒. นายธนานันท์ มนัสภากร ฉายา สีลเสฏฺโฐ
๓. นายเอกลักษณ์ กระสังข์ ฉายา ปญฺญวนฺโต

ชุดที่ ๓๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายวรริ จันทร์เทพ ฉายา โชติโก
๒. นายเอกณราช ผันนภานุกุล ฉายา สุรกฺโข
๓. ด.ต. ปภังกร ลิ้มเจริญ ฉายา เปสโล

ชุดที่ ๓๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายประพจน์ ขำท่าพูด ฉายา ปทุโม
๒. นายวัชรา ศิลป์ชัย ฉายา สญฺญโต
๓. นายสหรัฐ วรรณราช ฉายา ปนาโท

ชุดที่ ๓๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายวโรดม นิลนนท์ ฉายา ภูริปญฺโญ
๒. นายชนชน ไชยสงค์ ฉายา จิรธมฺโม
๓. นายจิรานุวัฒน์ จอมพิภพ ฉายา จิรปญฺโญ

ชุดที่ ๓๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายณัฏฐ์มณฑล สิงห์อัมพร ฉายา อินฺทโชโต
๒. นายปราบ นาวาเจริญ ฉายา พลปญฺโญ
๓. นายกันตพัฒน์ จิรดิษย์พงค์ ฉายา สุภาจาโร

สุธรรม
06-09-2017, 16:44
:4672615: ตั้งแต่ชุดที่ ๒๑ ถึงชุดที่ ๓๓ คือผู้ที่ไม่เคยบวชกับทางวัดท่าขนุน ต้องเข้าวัดตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับท่านที่เคยบวชกับทางวัดท่าขนุนแล้ว แต่ไม่ได้บวชแบบ "อุกาสะฯ" ให้ท่องไว้ตั้งแต่บัดนี้ และรีบเข้าวัดเพื่อซักซ้อมกับชุดของตนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

สุธรรม
06-09-2017, 16:46
:4672615: ทั้ง ๙๙ ท่านที่สมัครมานี้ ห้ามขาด ห้ามลา ห้ามป่วย ห้ามตาย มิฉะนั้นจะโดนขึ้นบัญชีดำของวัดครับ..!

สุธรรม
07-09-2017, 15:41
สมัครบวชครับ
ชื่อนายติณณ์ณชัย ถิรชัยภวัฒน์กุล
เกิดวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐
โทร ๐๙๗ ๑๕๒๘๙๔๖
ไม่เคยบวชครับ

:4672615: เต็มแล้วครับ รอโอกาสหน้าเมื่อชาติต้องการนะครับ

อุปราชา
13-09-2017, 09:38
ขอร่วมบุญอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙๙๙.๙๙ บาท โอนเงินวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๑๕ น. ครับ ขอผลบุญกุศลในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า และผู้มีส่วนร่วมในบุญในครั้งนี้ ได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ

สายน้ำแห่งความสุข
17-09-2017, 10:27
ร่วมทำบุญบวชพระ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครับ
:875328cc::875328cc::875328cc:

อดิเทพ
17-09-2017, 14:28
ขอร่วมบุญอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๑๐๙.๙๙ บาท โอนเงินวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๒๑ น.

วายุวารี
18-09-2017, 20:05
ผมและกัลยาณมิตรขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานบวช
วัดท่าขนุนทุกงานครับ
โอนแล้ว ๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
และ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ครับ

ปฏิพัทธ์
20-09-2017, 18:47
ครอบครัวสมประดีกุลและคณะ ร่วมบุญบวชฟรีทุกโครงการจำนวน ๑๐๐ บาท (ปันผลเทพ ๓๑.๕๐ บาท) โดยโอนผ่าน KTB Netbank เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๔ น. ขอบพระคุณที่ให้ร่วมบุญครับ โมทนาบุญครับ _/|\_