PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 14:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครบวช, คู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

*ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครบวชพระ ระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. คำแนะนำในการกรอกชุดใบสมัครบวชพระ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)
๒. ใบสมัครบวชที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%92_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๓. ระเบียบปฏิบัติของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%93_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๔. ข้อห้ามและข้อแนะนำอื่น ๆ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)
๕. กิจวัตรประจำวันที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%95_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๖. ธรรมะเบื้องต้น (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)

สุธรรม
17-05-2011, 15:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 17:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 03:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 18:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 03:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 15:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 11:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 02:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 13:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 14:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 10:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 04:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 10:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 03:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
13-05-2014, 14:00
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21147&stc=1&d=1399965757

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่รวม ๑๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-07-2014, 13:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21741&stc=1&d=1404284715
:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่จำพรรษา ๓ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:06
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22183&stc=1&d=1413859647

งานอุปสมบทหมู่ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒ รูป ขอได้โปรดโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
25-03-2015, 02:01
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22670&stc=1&d=1427223681

:4672615: การอุปสมบทหมู่ในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่จำนวน ๗ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
04-06-2015, 18:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23222&stc=1&d=1433418698
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชาเสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่รวม ๖ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
27-07-2015, 19:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23441&stc=1&d=1437999080

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๘ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้ว ขอได้อนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:43
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23972&stc=1&d=1449110566

:4672615: การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๘ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่รวม ๕ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:45
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23973&stc=1&d=1449110695

:4672615: งานบรรพชาหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณรรวม ๘๓ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24520&stc=1&d=1465249104
งานอุปสมบทหมู่วันมาฆบูชา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งหมด ๕ รูป โปรดอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:41
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24521&stc=1&d=1465249197
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ไม่มีการอุปสมบทหมู่ นาคที่สมัครไว้ขอไปบวชงาน ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุง

สุธรรม
09-06-2016, 17:55
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24537&stc=1&d=1465503887
การบรรพชาหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษาเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณร ๑๐๐ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
16-06-2016, 10:15
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24652&stc=1&d=1466046803
งานอุปสมบทหมู่ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุงเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
18-07-2016, 16:28
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24835&stc=1&d=1468833948
งานอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระนวกะจำพรรษารวม ๖ รูป จะไปสึกหลังรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
14-11-2016, 20:08
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25605&stc=1&d=1479128893

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันลอยกระทงเสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:30
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25716&stc=1&d=1480883426

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25717&stc=1&d=1480883518

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รุ่นพิเศษ) ๕๐ รูปสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:33
การอุปสมบททุกครั้งในปี ๒๕๖๐ เป็นการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เป็นพระอุปัชฌาย์ สมัครได้จนถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ บวชวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น.

ติดต่อสมัครบวชได้ที่ ๐๙๗ - ๙๙๐ - ๙๐๕๙ พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนครับ

ธนา
06-01-2017, 16:59
คุณสมภพ ประธานธุรารักษ์ ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๒,๐๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๕๖ น

ธนา
07-01-2017, 19:25
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๒๑ น

อดิเทพ
08-01-2017, 20:51
โอนปัจจัยร่วมบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๗ น

แสงแห่งสายน้ำ
09-01-2017, 08:12
โอนปัจจัยร่วมบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๔ น.

สุเมธ
09-01-2017, 20:41
ครอบครัวสมประดีกุลและคณะ ร่วมบุญบวชฟรีทุกโครงการจำนวน ๔๐๐ บาท โอนผ่าน KTB Netbank วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐ เวลา ๒๐.๒๘ น. ขอบพระคุณที่ให้ร่วมบุญขอรับ _/|\_

ใบลานเปล่า
10-01-2017, 13:38
โอนปัจจัยร่วมบุญบวชพระกับวัดท่าขนุนตลอดปี จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๕๑ น.

ในที่สุด
10-01-2017, 19:01
คุณอครพงศ์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์ ร่วมบวชพระ ๔,๐๐๐ บาท
โอนวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๕๕ น.
ขอบคุณครับ

ธนา
10-01-2017, 20:38
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๒๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๕ น

สุเมธ
10-01-2017, 23:14
ครอบครัวสมประดีกุลและคณะ ร่วมบุญบวชฟรีทุกโครงการ (ปันผลเทพ) จำนวน ๒๔๐ บาท โอนผ่าน KTB Netbank วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๙ น. ขอบพระคุณที่ให้ร่วมบุญขอรับ _/|\_

ธนา
11-01-2017, 20:13
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๒,๗๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๐ น

สุเมธ
11-01-2017, 23:57
คุณแม่พวงเพ็ญ บรรเจิดกิจ และครอบครัว ลูกหลาน ร่วมบุญบวชฟรีทุกโครงการ จำนวน ๕๐๐ บาท วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๒๙ น. _/|\_

กบตรัง
12-01-2017, 00:40
โอนปัจจัยร่วมบวชพระ บวชเณร กับวัดท่าขนุน ตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๑๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๕ น.

มหรรณพ
12-01-2017, 14:48
คุณสุธันว์ ขันธิกุล และครอบครัว ร่วมบุญอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๒๗ น.

พระจันทร์เต็มดวง
12-01-2017, 22:50
คุณสุเทพ คุณกัญญกร คุณศุภกร คุณชมพลอยพรรณ สกุล ปัทมฐิตานนท์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวนเงิน ๒๐๐๐ บาท
โอนเงินแล้ววันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๔๓ น.

กิตติรัตน์
13-01-2017, 10:28
กระผมและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวน ๑๐๐.๐๑ บาท โอนเงินให้แล้ววันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๕๒ น.

วีรวิทย์ ล.
13-01-2017, 15:07
ร่วมบุญบวชพระวัดท่าขนุนตลอดปี ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๙ บาท โอนแล้ว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๔ น.

ธนพร
13-01-2017, 16:48
ดิฉัน น้องสาวและกัลยาณมิตรขอร่วมบุญบวชพระ จำนวน ๑,๒๐๐ บาท โอนเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น.

เถรี
13-01-2017, 21:09
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
โอนเงินแล้ววันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๗ น.ค่ะ

ธรรพ์
14-01-2017, 11:14
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระทุกองค์
จำนวน ๕๐ บาทครับ
โอนเมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.

สุเมธ
15-01-2017, 15:03
คุณอรมน วิมลพิทยารัตน์ และครอบครัว (เพื่อนบ้าน) ร่วมบุญบวชฟรีทุกโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โอนผ่าน KTB Netbank วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๖ น. โมทนาบุญครับ _/|\_

ปริญญา
16-01-2017, 08:27
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระทุกโครงการในปี ๒๕๖๐
จำนวน ๒๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๐ น.

ประภาส๕๔
16-01-2017, 09:57
พ.ต.ท.ประภาส มะเริงสิทธิ์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชฟรีทุกโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๙ น.ขออนุโมทนาบุญครับ

ประพจน์
16-01-2017, 13:27
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๓ น.

แพรลดา
16-01-2017, 22:00
ร่วมทำบุญบวชพระถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑๐๐วัน (สตมวาร) อุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ว เวลา ๒๑.๐๒ น. วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐ อนุโมทนา สาธุครับ

ชยาคมน์
17-01-2017, 09:59
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25866&stc=1&d=1484621927

ร่วมบุญบวชพระถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๕๐๐ บาทครับ