PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 14:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครบวช, คู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

*ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครบวชพระ ระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. คำแนะนำในการกรอกชุดใบสมัครบวชพระของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmWEdTQjRsbWo5NjA)
๒. ใบสมัครบวชที่วัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmV25rUzFQeEJ0dXc)
๓. ระเบียบปฏิบัติของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmSzQzU1gwWUJsQUU)
๔. ข้อห้ามและข้อแนะนำอื่น ๆ ของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmZDdHbmZNUm1tc1E)
๕. กิจวัตรประจำวันที่วัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmYnNyS1BVMTJDdWs)
๖. ธรรมะเบื้องต้นของวัดท่าขนุน (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmUlE4bFpPTEt0QlE)

:4672615: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๐-๙๐๕๙ ครับ

สุธรรม
17-05-2011, 15:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 17:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 03:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 18:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 03:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 15:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 11:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 02:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 13:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 14:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 10:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 04:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 10:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 03:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
13-05-2014, 14:00
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21147&stc=1&d=1399965757

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่รวม ๑๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-07-2014, 13:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21741&stc=1&d=1404284715
:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่จำพรรษา ๓ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:06
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22183&stc=1&d=1413859647

งานอุปสมบทหมู่ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒ รูป ขอได้โปรดโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
25-03-2015, 02:01
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22670&stc=1&d=1427223681

:4672615: การอุปสมบทหมู่ในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่จำนวน ๗ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
04-06-2015, 18:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23222&stc=1&d=1433418698
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชาเสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่รวม ๖ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
27-07-2015, 19:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23441&stc=1&d=1437999080

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๘ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้ว ขอได้อนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:43
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23972&stc=1&d=1449110566

:4672615: การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๘ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่รวม ๕ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:45
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23973&stc=1&d=1449110695

:4672615: งานบรรพชาหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณรรวม ๘๓ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24520&stc=1&d=1465249104
งานอุปสมบทหมู่วันมาฆบูชา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งหมด ๕ รูป โปรดอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:41
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27480&stc=1&d=1499716696
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ไม่มีการอุปสมบทหมู่ นาคที่สมัครไว้ขอไปบวชงาน ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุง

สุธรรม
09-06-2016, 17:55
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24537&stc=1&d=1465503887
การบรรพชาหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษาเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณร ๑๐๐ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
16-06-2016, 10:15
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24652&stc=1&d=1466046803
งานอุปสมบทหมู่ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุงเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
18-07-2016, 16:28
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24835&stc=1&d=1468833948
งานอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระนวกะจำพรรษารวม ๖ รูป จะไปสึกหลังรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
14-11-2016, 20:08
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27262&stc=1&d=1496692966

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันลอยกระทงเสร็จสิ้นลงแล้วครับ
ได้พระใหม่ ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:30
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27263&stc=1&d=1496693050

:4672615: งานอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.๙ วาระปัญญาสมวารเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ ๘๑ รูป
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25717&stc=1&d=1480883518

:4672615: งานอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.๙ (รุ่นพิเศษ) ๕๐ รูปเสร็จสิ้นลงแล้ว
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
21-01-2017, 05:45
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25922&stc=1&d=1484952229

งานอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.๙ วาระสตมวารเสร็จสิ้นลงแล้ว
ได้พระใหม่ ๕๐ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2017, 03:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27264&stc=1&d=1496693551
งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมสัปดาห์มาฆบูชาเสร็จสิ้นลงแล้ว
ได้พระใหม่ ๙ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2017, 03:17
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27265&stc=1&d=1496693646
งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมสัปดาห์วิสาขบูชาเสร็จสิ้นลงแล้ว
ได้พระใหม่ ๑๒ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
08-07-2017, 15:23
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27478&stc=1&d=1499501948
:4672615: งานอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
31-10-2017, 05:14
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27687&stc=1&d=1509401654
งานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ ๙๙ รูป ปฏิบัติธรรมครบ ๗ วันก็จะลาสิกขาครับ

สุธรรม
07-11-2017, 06:14
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=27735&stc=1&d=1510010071

:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทงเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ ๒ รูป โมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
24-03-2018, 15:43
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28072&stc=1&d=1521881010

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมสัปดาห์วันมาฆบูชาเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ ๔ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
01-04-2018, 10:36
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28103&stc=1&d=1522553747
:4672615: โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณรทั้งสิ้น ๓๔ รูป จะไปสึกหลังวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ครับ

สุธรรม
01-04-2018, 10:37
:4672615: งานอุปสมบทหมู่ครั้งต่อไป คือ งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

:4672615: ติดต่อสมัครได้ที่พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๐-๙๐๕๙ ครับ

เผือกน้อย
01-04-2018, 20:45
ร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๕๐๐ บาทครับ 

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๖ น.

แสงแห่งสายน้ำ
08-04-2018, 07:48
ร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๓๐๐ บาท 

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๓ น.

ศรัทธาธรรม
08-04-2018, 10:54
ร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๒๐๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๓ น.

เทียนธารา
08-04-2018, 17:40
ร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๑๐๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๐๘/๐๔/๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ภีมะ
10-04-2018, 09:06
ร่วมบุญทุกอย่างกับพระอาจารย์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐/๔/๖๑ เวลา ๐๘.๔๖ น. ค่ะ

ชินเชาวน์
10-04-2018, 11:08
ร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๑๐๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๖ น.

รัชชสิทธิ์
10-04-2018, 19:22
โอนร่วมบุญบวชพระ จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๒๑ น. ขอบพระคุณครับ

แสงแห่งสายน้ำ
22-04-2018, 10:59
ร่วมบุญทุกอย่างกับพระอาจารย์ จำนวน ๓๐๐ บาท 

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๕๐ น.