PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 14:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครบวช, คู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

*ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครบวชพระ ระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. คำแนะนำในการกรอกชุดใบสมัครบวชพระ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)
๒. ใบสมัครบวชที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%92_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๓. ระเบียบปฏิบัติของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%93_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๔. ข้อห้ามและข้อแนะนำอื่น ๆ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)
๕. กิจวัตรประจำวันที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%95_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๖. ธรรมะเบื้องต้น (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)

สุธรรม
17-05-2011, 15:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 17:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 03:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 18:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 03:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 15:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 11:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 02:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 13:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 14:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 10:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 04:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 10:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 03:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
13-05-2014, 14:00
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21147&stc=1&d=1399965757

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่รวม ๑๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-07-2014, 13:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21741&stc=1&d=1404284715
:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่จำพรรษา ๓ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:06
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22183&stc=1&d=1413859647

งานอุปสมบทหมู่ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒ รูป ขอได้โปรดโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
01-01-2015, 17:34
:4672615: การอุปสมบททุกครั้งในปี ๒๕๕๘ เป็นการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๘ พรรษา

:4672615: การอุปสมบทหมู่วันมาฆบูชา ๒๕๕๘ เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ บวชวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

:4672615: ติดต่อสมัครบวชได้ที่ ๐๘๗ - ๙๙๐ - ๙๐๕๙ พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนครับ

ปัญญวัฒน์
01-02-2015, 13:55
ข้าพเจ้านายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน โอนเงินร่วมบุญแล้ว จำนวน ๒๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๗ น. เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ ๗๑๘๐๒๔๔๖๑๙
ขออานิสงส์ผลบุญจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า สัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ของข้าพเจ้า บิดามารดาของข้าพเจ้า และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้า ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ สรรพสัตว์ทั้งหลาย โค กระบือ หมู เป็ด ไก่ ปลา ที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรม สุนัขที่ชื่ออั่งเปาและเศรษฐี และ กรรมที่ข้าพเจ้าเคยปล่อยนักโทษและกรรมที่ข้าพเจ้าได้กักขังผูกโซ่ตรวนคนในอดีตชาติ ขอให้ได้รับบุญกุศล และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้ามีอภิชาตบุตรที่ดีสมปรารถนาทุกประการ

อนัตตา
03-02-2015, 14:53
ร่วมทำบุญบวชพระ ๑๐๐ บาท จากยอดโอน ๒๐๐ บาท
วันที่โอนเงิน ๓/๒/๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๔๘ น.

กนกวลี พึ่งบารมีพระธรรม
06-02-2015, 15:29
- ร่วมบุญบวชพระ จำนวนเงิน ๕๐ บาท
- สมทบกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณร ๑๐๔. ทุนอุปัฏฐางกูร จำนวนเงิน ๕๐ บาท

ขอบพระคุณครับ

ต้นไผ่
07-02-2015, 06:14
ร่วมทำบุญบวชพระ ๕๐๐ บาท โอน แล้วครับ
วันที่โอนเงิน ๗/๒/๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๕๐ น.

ปัญญวัฒน์
08-02-2015, 13:18
ข้าพเจ้านายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน โอนเงินร่วมบุญแล้ว จำนวน ๓๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๒๑ น. เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ ๗๑๘๐๒๔๔๖๑๙ ร่วมบุญเพิ่มเติม
ขออานิสงส์ผลบุญจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า สัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ของข้าพเจ้า บิดามารดาของข้าพเจ้า และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้า ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ สรรพสัตว์ทั้งหลาย โค กระบือ หมู เป็ด ไก่ ปลา ที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรม สุนัขที่ชื่ออั่งเปาและเศรษฐี และ กรรมที่ข้าพเจ้าเคยปล่อยนักโทษและกรรมที่ข้าพเจ้าได้กักขังผูกโซ่ตรวนคนในอดีตชาติ ขอให้ได้รับบุญกุศล และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้ามีอภิชาตบุตรที่ดีสมปรารถนาทุกประการ

สัตยา
09-02-2015, 13:53
ร่วมทำบุญบวชพระ ๕๐๐ บาท โอน แล้วครับ
วันที่โอน ๙/๒/๕๘ เงินจะเข้าบัญชีวันที่ ๑๑/๒/๕๘

ชินเชาวน์
12-02-2015, 10:53
สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้โอนเงินทำบุญบวชพระ จำนวน ๑๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๕๕ นาฬิกา เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
แก้วรัตนตรัย :4672615:

วุฒิรัตน์
21-02-2015, 06:10
ขอร่วมโอนปัจจัยร่วมบวชพระ ๕๐๐.๒๕ บาท
โดยคุณสมใจ-จำนงค์-เกรียงศักดิ์-กมล-วัฒนา-จุฑามาศ วุฒิรัตน์
โอนเงินทำบุญแล้ว ๕๐๐.๒๕ บาท วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๔๔ น

อัญมณี
22-02-2015, 15:56
ร่วมบุญบวชพระ วัดท่าขนุน ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๐๐ บาท
-โอนรวมวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๗ น.จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
-โมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ

เผือกน้อย
23-02-2015, 13:17
ผู้มีจิตศรัทธาหลาย ๆ ท่านร่วมบุญบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุนจำนวน ๔๘๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๕๙ น. ครับ

ปัญญวัฒน์
23-02-2015, 17:55
ข้าพเจ้านายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน โอนเงินร่วมบุญแล้ว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๑๓ น. เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ ๗๑๘๐๒๔๔๖๑๙ ร่วมบุญเพิ่มเติม

ปิยทัศน์
24-02-2015, 23:47
ร่วมบุญบวชพระ วัดท่าขนุน จำนวน ๑,๐๐๑ บาท
โดยโอนเงินเมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๔๕ น.

ใบลานเปล่า
25-02-2015, 12:08
ร่วมบุญบวชพระ วัดท่าขนุน จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
โดยโอนเงินเมื่อ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๕ น.

ทายก
25-02-2015, 13:05
ร่วมทำบุญครับ :875328cc:
โดยโอนเข้าบัญชีแล้ว ๕๐๐ บาท จากยอดโอน ๑,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๒.๓๑ น. ครับ ขอบคุณครับ :875328cc:

แพรลดา
01-03-2015, 20:20
ร่วมทำบุญบวชพระ ครับ ๑๐๐ บาท อนุโมทนาสาธุ โอนแล้ว ๑/๓/๕๘ เวลา ๒๐.๐๒ นาที ครับ

ทรงพล
02-03-2015, 12:06
ร่วมบุญบวชพระ วัดท่าขนุน จำนวน ๔๐๐ บาท
โอนเงินเมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๑.๕๘ น.
นายทรงพล น้อยตุ่น พร้อมครอบครัว ขอผลบุญนี้ส่งผลให้เข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญ

ปัญญวัฒน์
02-03-2015, 15:19
ข้าพเจ้านายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน โอนเงินร่วมบุญแล้ว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๕๐ น. เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ ๗๑๘๐๒๔๔๖๑๙ ร่วมบุญเพิ่มเติม

สุธรรม
02-03-2015, 16:39
:4672615: ขออภัยครับ..ติดงานจึงมาแจ้งช้า ขณะนี้มีนาคกำลังฝึกหัดอยู่ ๗ ท่านครับ

หมอเสือ
02-03-2015, 18:09
ร่วมบุญบวชพระ ๑,๗๐๐ บาท โอนวันนี้ครับ

กิตติธัช
03-03-2015, 13:25
ร่วมทำบุญบวชพระ ๔๐๐ บาท โอน แล้วครับ
วันที่โอนเงิน ๓/๓/๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๗ น.
ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านครับ