PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 14:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครบวช, คู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

*ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครบวชพระ ระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. คำแนะนำในการกรอกชุดใบสมัครบวชพระ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)
๒. ใบสมัครบวชที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%92_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๓. ระเบียบปฏิบัติของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%93_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๔. ข้อห้ามและข้อแนะนำอื่น ๆ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)
๕. กิจวัตรประจำวันที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%95_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๖. ธรรมะเบื้องต้น (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)


:4672615: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๐-๙๐๕๙ ครับ

สุธรรม
17-05-2011, 15:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 17:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 03:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 18:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 03:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 15:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 11:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 02:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 13:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 14:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 10:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 04:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 10:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 03:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
13-05-2014, 14:00
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21147&stc=1&d=1399965757

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่รวม ๑๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-07-2014, 13:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21741&stc=1&d=1404284715
:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่จำพรรษา ๓ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:06
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22183&stc=1&d=1413859647

งานอุปสมบทหมู่ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒ รูป ขอได้โปรดโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
25-03-2015, 02:01
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22670&stc=1&d=1427223681

:4672615: การอุปสมบทหมู่ในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่จำนวน ๗ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
04-06-2015, 18:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23222&stc=1&d=1433418698
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชาเสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่รวม ๖ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
27-07-2015, 19:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23441&stc=1&d=1437999080

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๘ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้ว ขอได้อนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:43
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23972&stc=1&d=1449110566

:4672615: การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๘ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่รวม ๕ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
03-12-2015, 09:45
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23973&stc=1&d=1449110695

:4672615: งานบรรพชาหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณรรวม ๘๓ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24520&stc=1&d=1465249104
งานอุปสมบทหมู่วันมาฆบูชา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งหมด ๕ รูป โปรดอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
07-06-2016, 04:41
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24521&stc=1&d=1465249197
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ไม่มีการอุปสมบทหมู่ นาคที่สมัครไว้ขอไปบวชงาน ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุง

สุธรรม
09-06-2016, 17:55
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24537&stc=1&d=1465503887
การบรรพชาหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษาเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้สามเณร ๑๐๐ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
16-06-2016, 10:15
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24652&stc=1&d=1466046803
งานอุปสมบทหมู่ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อวัดท่าซุงเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
18-07-2016, 16:28
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=24835&stc=1&d=1468833948
งานอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระนวกะจำพรรษารวม ๖ รูป จะไปสึกหลังรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
14-11-2016, 20:08
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25605&stc=1&d=1479128893

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันลอยกระทงเสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:30
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25716&stc=1&d=1480883426

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
05-12-2016, 03:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25717&stc=1&d=1480883518

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รุ่นพิเศษ) ๕๐ รูปสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว
ขอทุกท่านโมทนาด้วยกันครับ

สุธรรม
21-01-2017, 05:45
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=25922&stc=1&d=1484952229

งานอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวาระสตมวารเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ ๕๐ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

เผือกน้อย
07-02-2017, 08:02
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๑๒ น.

ใต้บาท
07-02-2017, 11:49
ร่วมบุญโครงการบวชพระวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๖ น.

สุเมธ
09-02-2017, 17:10
ครอบครัวสมประดีกุลและคณะ ร่วมบุญบวชฟรีทุกโครงการและร่วมบุญทุกอย่าง (ปันผลเทพ) จำนวน ๕๐ บาท โอนผ่าน KTB Netbank วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๕๘ น. ขอบพระคุณที่ให้ร่วมบุญขอรับ _/|\_

เยาว์ยืน
09-02-2017, 20:02
ได้โอนเงินทำบุญเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๗ น. จำนวน ๒๐๐ บาท ขอถวายร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน เป็นเงิน ๑๐๐ บาทค่ะ

ไพรินทร์
10-02-2017, 19:11
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทค่ะ

โอนเงินแล้ววันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๗ น.

อัญมณี
11-02-2017, 12:11
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระฟรีปีละ ๔ ครั้งจำนวน ๑,๐๐๐ บาทโอน ๑๑/๒/๖๐ เวลา ๑๒.๐๔ น.โมทนาบุญ สาธุ

สัตยา
20-02-2017, 21:21
ร่วมบุญรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาท
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาท

โอนเงินแล้ววันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๑๙ น. จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

กฤตานน
24-02-2017, 05:20
ร่วมบุญบวชพระโอนแล้ว ๑,๐๐๐ บาท เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๑๒ น.

ปัญญวัฒน์
25-02-2017, 15:52
ข้าพเจ้า นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๒๕๐ บาม โอนเงินร่วมบุญแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๐

เผือกน้อย
01-03-2017, 23:29
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๑ น.

ณญาดา
07-03-2017, 20:20
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๔ น. ชมรมบึงลับแล พลังจิตธรรมวัฒนา โอนเงินร่วมบุญบวชพระกับวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาทค่ะ

สัตยา
22-03-2017, 22:41
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๑๑ บาทครับ
วันที่โอน ๒๒/๓/๖๐ เวลา ๒๒.๓๓ น. จำนวนเงิน ๑,๑๑๑ บาท

เผือกน้อย
02-04-2017, 13:20
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๓ น.

ปัญญวัฒน์
03-04-2017, 20:14
ข้าพเจ้า นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี โอนเงินร่วมบุญแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐๐ บาท

ณญาดา
04-04-2017, 10:39
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๑๒ น. ชมรมบึงลับแล พลังจิตธรรมวัฒนา โอนเงินร่วมบุญบวชพระกับวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาทค่ะ

อัญมณี
05-04-2017, 22:31
ร่วมบุญบวชพระฟรีปีละ ๔ ครั้ง วัดท่าขนุน จำนวน ๓๒๐ บาทโอนรวมกองทุนรักษาพยาบาล ๐๕/๐๔/๑๗ เวลา ๒๑.๕๘ โมทนา สาธุ

คุณโอม
12-04-2017, 17:55
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๖ น.

สุขสันต์
25-04-2017, 21:11
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๕๙ น.

สัตยา
29-04-2017, 15:39
ร่วมทำบุญครับ
-รักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร ๗๕๐ บาท
-ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ ๗๕๐ บาท
โดยโอนเข้าบัญชีแล้ว ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๔.๑๕ น. ครับ ขอบคุณครับ

พรรวินท์
30-04-2017, 12:29
ร่วมทำบุญโครงการบวชพระวัดท่าขนุนค่ะ
โอนเงินแล้ว จำนวน ๓๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๓๒ น.

ปัญญวัฒน์
30-04-2017, 17:06
ข้าพเจ้า นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร ขอร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี โอนเงินร่วมบุญแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕๐ บาท

กบตรัง
02-05-2017, 00:51
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระทุกรูปตลอดทั้งปี เป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาทครับ
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๘ น.

เผือกน้อย
02-05-2017, 17:11
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๒ น.

ณญาดา
03-05-2017, 07:46
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมรมบึงลับแล พลังจิตธรรมวัฒนา โอนเงินร่วมบุญบวชพระกับวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาทค่ะ

หนุมานเชิญธง
03-05-2017, 12:48
ร่วมบุญโครงการบวชพระกับวัดท่าขนุน ๓๐๐ บาท

โอนเงินแล้ววันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น.

ชยาคมน์
09-05-2017, 21:06
วันนี้ (๙ พ.ค. ๖๐) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต ถวายปัจจัย ๕,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมบุญบวชพระวัดท่าขนุน

http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=26495&stc=1&d=1494338675

โมทนา

อัญมณี
10-05-2017, 10:38
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระฟรีปีละ ๔ ครั้ง วัดท่าขนุน จำนวน ๑,๒๐๐ บาท
-โอน ๑๐/๐๕/๖๐ เวลา ๑๐.๑๓ น.โมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ

สัตยา
13-05-2017, 16:01
ร่วมบุญ ๗๕๐ บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการอุปสมบทหมู่ โอนแล้ววันนี้จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท เวลาประมาณ ๑๕.๕๗ น.