PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 14:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครบวช, คู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

*ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครบวชพระ ระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. คำแนะนำในการกรอกชุดใบสมัครบวชพระ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)
๒. ใบสมัครบวชที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%92_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๓. ระเบียบปฏิบัติของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%93_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๔. ข้อห้ามและข้อแนะนำอื่น ๆ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)
๕. กิจวัตรประจำวันที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%95_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๖. ธรรมะเบื้องต้น (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)

สุธรรม
17-05-2011, 15:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 17:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 03:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 18:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 03:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 15:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 11:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 02:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 13:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 14:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 10:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 04:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 10:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 03:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
13-05-2014, 14:00
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21147&stc=1&d=1399965757

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่รวม ๑๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-07-2014, 13:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21741&stc=1&d=1404284715
:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่จำพรรษา ๓ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:06
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22183&stc=1&d=1413859647

งานอุปสมบทหมู่ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒ รูป ขอได้โปรดโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:07
:4672615: การอุปสมบททุกครั้งในปี ๒๕๕๗ เป็นการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา

:4672615: การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๗ เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ บวชวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

:4672615: ติดต่อสมัครบวชได้ที่ ๐๘๑ - ๑๕๙ - ๕๙๗๙ พระธีราวุธ นิสโภ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนครับ

ทายก
31-10-2014, 12:18
:875328cc: ร่วมทำบุญบวชพระ ๕๐๐ บาทครับ จากยอดโอนเงิน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๒.๓๕ น.ครับ ขอบคุณครับ :875328cc:

ตาตั้ม
04-11-2014, 13:55
ตาตั้มและครอบครัว
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ ณ วัดท่าขนุน ทุกครั้ง
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

โอนแล้ววันนี้ เวลา ๑๔.๓๘ น. ครับ

คนข้างวัด
04-11-2014, 16:53
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ จำนวน ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โอนเรียบร้อยแล้ว ๔ พ.ย.๕๗

ดร
05-11-2014, 07:57
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

เมื่อเช้านี้เวลาประมาณ ๖.๓๐ น. ผมโอนเงินเข้าบัญชีวัดท่าขนุน ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมบุญบวชพระวันลอยกระทง

จำนวน ๒๐๐ บาทถ้วนครับ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

อนัตตา
05-11-2014, 10:49
วันนี้ เวลา ๑๑.๒๐ น. โอนเข้าบัญชีเงินจำนวน ๒๐๐ บาท
๑. ร่วมกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท
๒. ร่วมทำบุญบวชพระ ๑๐๐ บาท

ขอบคุณครับ

เสบียง ธรรม
05-11-2014, 12:28
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ จำนวน ๒๐๐ บาท โอนเงินเรียบร้อยแล้วเข้าบัญชีวัดท่าขนุน ธนาคารกรุงไทย วันที่ ๕ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สุพรรณหงส์
08-11-2014, 10:00
วันนี้ ๑๐.๓๘ น. โอนเงินร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระตลอดปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๐ บ.

สุธรรม
11-11-2014, 15:06
นางกันยา แสงมรกต นางวลัยภรณ์ ศราทธทัต นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ นางสาวรจนา โหมดศิริ และนางสาวจรัสศรี แสงมรกต ขอร่วมบุญบวชพระปีละ ๔ ครั้ง ที่วัดท่าขนุน จำนวน ๒๒๐ บาท และร่วมกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ จำนวน ๒๒๐ บาท รวมจำนวน ๔๔๐ บาท และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขอบคุณค่ะ

:4672615:

สัตยา
15-11-2014, 23:02
ร่วมทำบุญบวชพระ ๗๕๐ บาทครับ จากยอดโอนเงิน ๑,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๕๓ น. ขอบคุณครับ :875328cc:

เผือกน้อย
25-11-2014, 09:54
ผู้มีจิตศรัทธาหลาย ๆ ท่านร่วมบุญบวชพระจำนวน ๔๘๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๖ น. ครับ

สุพรรณหงส์
29-11-2014, 17:04
วันนี้ ๑๗.๔๘ น. โอนเงินร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระตลอดปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๐ บ.

อนัตตา
01-12-2014, 11:39
๑/๑๒/๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๒๙ น. ร่วมทำบุญบวชพระ ๑๐๐ บาท จากยอดโอนเงิน ๒๐๐ บาท

สัตยา
01-12-2014, 21:16
ร่วมทำบุญบวชพระ ๗๐๐ บาทครับ จากยอดโอนเงิน ๑,๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๑.๐๗ น.ครับ ขอบคุณครับ

สุธรรม
09-12-2014, 17:38
นางกันยา แสงมรกต นางวลัยภรณ์ ศราทธทัต นางสาวรจนา โหมดศิริ นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ และนางสาวจรัสศรี แสงมรกต ร่วมบุญบวชพระปีละ ๔ ครั้ง จำนวน ๑๖๐ บาท และค่ารักษาภิกษุสามเณรอาพาธ วัดท่าขนุน จำนวน ๑๖๐ บาท รวมจำนวน ๓๒๐ บาท และได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชี
ในวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ

:4672615:

สุธรรม
10-12-2014, 04:23
สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้โอนเงินทำบุญค่ารักษาภิกษุสามเณรอาพาธจำนวน ๔๐๐ บาท และทำบุญบวชพระ ๔๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๑.๑๐ นาฬิกา แล้วค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ:875328cc:

แก้วรัตนตรัย

:4672615: