PDA

View Full Version : กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน


ชินเชาวน์
13-02-2009, 14:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=128&stc=1&d=1234509221
ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา
ครั้งที่ ๒ วันวิสาขบูชา
ครั้งที่ ๓ ก่อนเข้าพรรษา ๗ วัน (บวชหมู่เข้าพรรษา - รับกฐิน)
ครั้งที่ ๔ หลังออกพรรษา (ลอยกระทง)
*ถ้าบวชตามกำหนดการนี้ ทางวัดจัดบวชให้ ฟรี
*ถ้าบวชนอกกำหนดการนี้ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครบวช, คู่มือในการสมัครบวชและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวัดได้ที่นี่ (http://www.watthakhanun.com/doc/ThePriesthood.zip)

โอนปัจจัยร่วมบวชพระได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

*ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครบวชพระ ระเบียบปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. คำแนะนำในการกรอกชุดใบสมัครบวชพระ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%91_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.pdf)
๒. ใบสมัครบวชที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%92_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๓. ระเบียบปฏิบัติของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%93_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๔. ข้อห้ามและข้อแนะนำอื่น ๆ (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%94_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.pdf)
๕. กิจวัตรประจำวันที่วัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%95_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf)
๖. ธรรมะเบื้องต้น (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)ของวัดท่าขนุน (https://dl.dropboxusercontent.com/u/49877766/Documen%20Watthakhanun/%E0%B9%96_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf)

สุธรรม
17-05-2011, 15:12
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=12987&stc=1&d=1305619945

:4672615: การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน โดยเฉพาะ นพค. ๑๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พ.อ.นพดล ปิ่นทอง และข้าราชการสังกัด นพค. ๑๑ สนภ.๑ นทพ. ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

ชยาคมน์
21-06-2011, 17:16
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13414&stc=1&d=1309002079

:4672615: การอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๒๖ รูป ส่วนใหญ่ตั้งใจสึกวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ที่เหลือแจ้งความจำนงว่าจะอยู่จนรับกฐิน ขออนุโมทนาครับ

สุธรรม
13-07-2011, 03:29
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=13592&stc=1&d=1310503000

การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระภิกษุใหม่อยู่จำพรรษา ๘ รูป จะลาสิกขาบทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ

สุธรรม
10-11-2011, 18:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15367&stc=1&d=1320923730

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๑ รูป ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

วสันต์วิษุวัต
06-12-2011, 03:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=15806&stc=1&d=1323115929
งานบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สามเณรมา ๑๕๒ รูปครับ

สุธรรม
24-03-2012, 15:19
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=16580&stc=1&d=1332578227
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
06-06-2012, 11:51
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=17362&stc=1&d=1338958862

การอุปสมบทหมู่ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่มา ๑๔ ท่านด้วยกัน ขอทุกท่านโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
21-09-2012, 02:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18116&stc=1&d=1348170796

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
29-11-2012, 13:34
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=18610&stc=1&d=1354171691
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
25-02-2013, 14:32
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19211&stc=1&d=1361779121

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๗ รูป สามเณร ๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
30-05-2013, 10:56
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=19800&stc=1&d=1369886212

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๙ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-08-2013, 04:07
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20013&stc=1&d=1375391607

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ ๘ รูป อยู่จำพรรษา จะไปสึกหลังการรับกฐินแล้ว ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
20-11-2013, 10:18
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20442&stc=1&d=1384918780
:4672615: งานอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่จำนวน ๑๐ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
17-02-2014, 03:24
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=20574&stc=1&d=1392582794

การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๖ รูป
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
13-05-2014, 14:00
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21147&stc=1&d=1399965757

:4672615: งานอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่รวม ๑๑ รูป ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
02-07-2014, 13:39
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=21741&stc=1&d=1404284715
:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระใหม่จำพรรษา ๓ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้วครับ

สุธรรม
21-10-2014, 09:06
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22183&stc=1&d=1413859647

งานอุปสมบทหมู่ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย เสร็จสิ้นลงด้วยดี ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒ รูป ขอได้โปรดโมทนาร่วมกันนะครับ

สุธรรม
25-03-2015, 02:01
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=22670&stc=1&d=1427223681

:4672615: การอุปสมบทหมู่ในสัปดาห์วันมาฆบูชา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่จำนวน ๗ รูป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

สุธรรม
04-06-2015, 18:53
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23222&stc=1&d=1433418698
การอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชาเสร็จสิ้นลงแล้วครับ ได้พระใหม่รวม ๖ รูป ขอทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
27-07-2015, 19:11
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=23441&stc=1&d=1437999080

:4672615: การอุปสมบทหมู่ประจำพรรษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้พระใหม่ทั้งสิ้น ๘ รูป จะไปสึกหลังจากรับกฐินแล้ว ขอได้อนุโมทนาร่วมกันครับ

สุธรรม
27-07-2015, 19:15
การอุปสมบททุกครั้งในปี ๒๕๕๘ เป็นการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๘ พรรษา

การอุปสมบทหมู่วันลอยกระทง เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บวชวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ติดต่อสมัครบวชได้ที่ ๐๙๗ - ๙๙๐ - ๙๐๕๙ พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนครับ

ปัญญวัฒน์
05-09-2015, 09:10
กระผม นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร จากจังหวัดศรีสะเกษ ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ บาท โอนเงินร่วมบุญแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๔๕ น.

สัตยา
13-09-2015, 22:09
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๗๕๐ บาท โอนเงินร่วมบุญแล้ว จะเข้าบัญชีวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

น้ำอุ่น
14-09-2015, 18:14
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๒๐๐ บาท โอนเงินร่วมบุญแล้ว วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๓ น.

คุณโอม
17-09-2015, 10:08
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาทโอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๔๗ น.

อนัตตา
24-09-2015, 16:17
วันนี้เวลา ๑๖.๐๘ น. ผมโอนเงินเข้าบัญชีวัดท่าขนุนจำนวน ๒๐๐ บาท ร่วมทำบุญรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร ๑๐๐ บาทและทำบุญบวชพระ ๑๐๐ บาท

เผือกน้อย
25-09-2015, 21:23
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๔๘๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๔๘ น. ครับ

อัญมณี
26-09-2015, 13:16
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระฟรีปีละ ๔ ครั้งจำนวน ๔๐๐ บาท
-โอนรวมทุนที่ ๙๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๙ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
-โมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ

ทายก
26-09-2015, 15:22
:875328cc: ร่วมทำบุญครับ โดยโอนเข้าบัญชีแล้ว ๕๐๐ บาท จากยอดโอน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๔.๔๙ น.:875328cc:

ปัญญวัฒน์
28-09-2015, 11:53
กระผม นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร จากจังหวัดศรีสะเกษ ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี โอนเงินร่วมบุญแล้ว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

วุฒิรัตน์
29-09-2015, 11:01
ร่วมบุญบวชพระฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน จำนวน ๒๘๘ บาท ในนามครอบครัววุฒิรัตน์และกัลยาณมิตร

โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ จากยอดโอน ๖๘๘ บาท
โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

แก้วมณี
29-09-2015, 15:29
นายวุฒิพงษ์ ไชยเสนและครอบครัวร่วมทำบุญ ดังนี้
๑. ทำบุญงานบวชฟรีวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท
๒. ทำบุญกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท
โอนเงินบัญชีวัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๒๖ น.
โมทนาสาธุครับ

ยั่งยืน
30-09-2015, 15:36
นางสาวสุทีรัตน์ แสงสว่าง และนายขณาธิป สังข์ทอง ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๔๐๐.๐๐ บาท โอนแล้ว วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๑๓ น.

ทาสสุธรรม
07-10-2015, 13:29
ขอร่วมบุญบวชพระฟรีทุกครั้งของทางวัดท่าขนุน จำนวน ๑,๕๐๐.๕๘ บาท
โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๑ น. ครับ

สัตยา
07-10-2015, 15:43
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ บาท โอนเงินร่วมบุญแล้ว จะเข้าบัญชีวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

กนกวลี พึ่งบารมีพระธรรม
15-10-2015, 18:17
๑. เพิ่มทุนกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร ลำดับที่ ๑๐๔. ทุน อุปัฏฐางกูร โดย คุณณปภัช ตันติจริยางกูร จำนวน ๔๐ บาท
๒. ร่วมบุญถวายสังฆทาน จำนวน ๓๐ บาท
๓. ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน ๓๐ บาท

โอนปัจจัยพร้อมกัน ๓ รายการ จำนวน ๑๐๐ บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๔๙ น.

ดร
16-10-2015, 19:48
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

วันนี้เวลาประมาณ ๑๙.๔๑ น. ผมได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดท่าขนุนเพื่อร่วมบุญบวชพระ

จำนวน ๓๕๐ บาทถ้วน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ:4672615:

สุเมธ
17-10-2015, 00:55
คุณศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์และครอบครัวได้โอนเงินร่วมบุญจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. โมทนาบุญครับ _/|\_

เผือกน้อย
21-10-2015, 01:13
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๔๘๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๒ น. ครับ

น้ำอุ่น
24-10-2015, 16:34
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑๐๐ บาท โอนเงินร่วมบุญแล้ว วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๗ น.

ชินเชาวน์
26-10-2015, 11:36
:onion_emoticons-14:ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ. กาญจนบุรี จำนวน ๒๐๐ บาท
โอนเงิน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๗ น.
ค่ะ
โมทนาครับ

วุฒิรัตน์
30-10-2015, 09:22
๑. ร่วมบุญเพิ่มทุนกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร
ลำดับที่ ๑๐๖. ทุน วุฒิรัตน์
โดย คุณสมใจ-จำนงค์-เกรียงศักดิ์-กมล-วัฒนา-จุฑามาศ วุฒิรัตน์
จำนวน ๒๐๐ บาท
๒. ร่วมบุญบวชพระฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน โดยครอบครัววุฒิรัตน์และกัลยาณมิตร จำนวน ๑๗๕ บาท


โอนปัจจัยพร้อมกัน ๒ รายการเข้าบัญชีวัดท่าขนุน จำนวน ๓๗๕ บาท แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๗ น.

ปัญญวัฒน์
30-10-2015, 14:32
กระผม นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร จากจังหวัดศรีสะเกษ ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ บาท โอนเงินร่วมบุญแล้ว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๕๙ น.

เถรี
11-11-2015, 19:34
คุณออยเตียนสรูล ทานความสุข ร่วมทำบุญกับวัดท่าขนุน โดยโอนเงินผ่านบัญชีนี้จำนวน ๑๐๐ บาทค่ะ

ป.ล. ฝากข้อความมาทางเฟซบุ๊กเพราะสมัครเว็บไม่ผ่านค่ะ

สุธรรม
11-11-2015, 20:14
คุณออยเตียนสรูล ทานความสุข ร่วมทำบุญกับวัดท่าขนุน โดยโอนเงินผ่านบัญชีนี้จำนวน ๑๐๐ บาทค่ะ

ป.ล. ฝากข้อความมาทางเฟซบุ๊กเพราะสมัครเว็บไม่ผ่านค่ะ

:4672615: ช่วยแจ้งด้วยว่า ถ้าแค่ "ทานความสุข" ก็ผ่านแน่ แต่ขืนเอาภาษาเขมรมาอีก ก็โดนลบอีกเช่นกันครับ

ตาตั้ม
12-11-2015, 10:04
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวน ๕๐๐ บาท
โอนแล้ววันนี้ครับ

สุธรรม
12-11-2015, 10:35
:4672615: ถือว่าเป็นการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้ง รอบสุดท้าย ครั้งสุดท้ายแล้ว ปีหน้าถ้าพระอาจารย์สอบพระอุปัชฌาย์ผ่าน จะจัดบวชฟรีปีละครั้งเดียวครับ

เทิด
12-11-2015, 12:09
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวน ๕๐๐ บาท โอนเมื่อ ๑๒/๑๑/๕๘ ครับ

สัตยา
12-11-2015, 14:36
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๗๕๐ บาท โอนเงินร่วมบุญแล้ว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

สุขสันต์
12-11-2015, 17:18
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวน ๗๐๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๖.๐๑ น. ครับ

ถั่วต้ม
15-11-2015, 18:41
ร่วมบุญบวชพระ จำนวน ๖๐๐ บาท โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๙ น.

ชินเชาวน์
16-11-2015, 10:24
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๙๙๙.๙๙ บาท
โอนเงิน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๒ น. ค่ะ
โมทนาครับ

ถั่วต้ม
16-11-2015, 15:46
ร่วมบุญบวชพระ จำนวน ๑๐๐ บาท โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๖ น.

ข้าแผ่นดิน
17-11-2015, 17:07
ครอบครัว บุณยรัตพันธุ์ ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ บาท โอน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๕๙ น. ครับ

นิภาพร
19-11-2015, 05:41
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับทางวัดท่าขนุนจำนวน ๑๐๐ บาท โอนเงินวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๔๐ น.

สุรจิตร
19-11-2015, 13:54
โอนเงินไปแล้ว ๘๐ บาทวันนี้ ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระทุกรูปของวัดท่าขนุน

ชัยกร
19-11-2015, 22:16
ผมและแฟน ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาท โอน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๒ น. ครับ

ดร
21-11-2015, 06:27
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

วันนี้ผมได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดท่าขนุนจำนวน ๙๕๐ บาทถ้วน ขอร่วมบุญดังนี้ครับ

๑. เพิ่มทุนกองทุนรักษาพยาบาล กองทุนที่ ๙๘ จำนวน ๕๕๐ บาท

๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระวัดท่าขนุน ๔๐๐ บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ:4672615:

เถรี
21-11-2015, 06:31
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

วันนี้ผมได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดท่าขนุนจำนวน ๙๕๐ บาทถ้วน ขอร่วมบุญดังนี้ครับ

๑. เพิ่มทุนกองทุนรักษาพยายาล กองทุนที่ ๙๘ จำนวน ๕๕๐ บาท

๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระวัดท่าขนุน ๔๐๐ บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ:4672615:

:9bbc76d5: กองทุนรักษาพยาบาลค่ะ

กิตติธัช
21-11-2015, 22:50
ขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับทางวัดท่าขนุนจำนวน ๔๐๐ บาท โอนเงินวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๔๗:๓๕ น.

ธนบดี
24-11-2015, 13:18
โอนปัจจัยขอร่วมบวชพระกับทางวัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๕ น.

เผือกน้อย
24-11-2015, 14:58
ผู้มีจิตศรัทธาหลาย ๆ ท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๔๘๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๐ น. ครับ

อนัตตา
26-11-2015, 14:24
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑๐๐ บาท

จากโอนเงิน ๒๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๘ น. ครับ