PDA

View Full Version : ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน


  1. กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน
  2. ขอเชิญตั้งกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
  3. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน
  4. รายนามผู้ตั้งกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
  5. ใบสมัครบวชปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน
  6. กำหนดการงานวัดท่าขนุน ๒๕๖๐
  7. กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ - ๓ ม.ค. ๖๐
  8. กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐