PDA

View Full Version : ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน


  1. กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน
  2. ขอเชิญตั้งกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
  3. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน
  4. รายนามผู้ตั้งกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
  5. ใบสมัครบวชปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน
  6. กำหนดการงานวัดท่าขนุน ๒๕๖๑