PDA

View Full Version : สะพานบุญ


  1. ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน"
  2. ร่วมบุญผางประทีปค่ะ
  3. ร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  4. ***** แจ้งรับ ***** ไม้ครูวัดท่าขนุน
  5. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  6. ขอเชิญบูชาของที่ระลึกร่วมเป็นเจ้าภาพงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  7. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  8. เปิดจองบาตรน้ำมนต์ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  9. กระทู้คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้..ไม่รวยจริงอย่าเข้ามา..! (๑๙)
  10. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.