PDA

View Full Version : สะพานบุญ


  1. ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน"
  2. ร่วมบุญผางประทีปค่ะ
  3. ร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  4. กระทู้คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้...ไม่รวยจริงอย่าเข้ามา (๑๔)
  5. กระทู้คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้..ไม่รวยจริงอย่าเข้ามา..! (๑๕)
  6. ***** ปิดจอง ***** ไม้ครูวัดท่าขนุน
  7. ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องปลอดเชื้อ ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
  8. ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องปลอดเชื้อ ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
  9. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  10. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.