PDA

View Full Version : ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน


หน้า : [1] 2

 1. ศีล นิพพิทาญาณ และโคตรภูญาณ
 2. ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
 3. วิธีแก้ปากเสีย
 4. จิตติดท่องเที่ยว (ใครที่ชอบท่องเที่ยวลองอ่านดู)
 5. การนับถือพระพุทธศาสนา
 6. หลวงปู่บุดดา เมตตาสอนธรรม
 7. หลวงปู่บุดดาเทศน์ "ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง"
 8. หากเกิดอารมณ์อยากตำหนิธรรมหรือสงสัยในธรรม
 9. พระธรรมอันเป็นหัวใจที่ต้องการให้รู้เพื่อปฏิบัติให้เกิดผล
 10. สมเด็จองค์ปฐมทรงสอน หมั่นเอาจิตคุมกาย พยายามอย่าให้กายคุมจิต
 11. สมเด็จองค์ปฐม ทรงเมตตาสอนเรื่อง อย่าฝืนเวทนาของจิต และ โลกธรรม ๘
 12. สมเด็จองค์ปฐม ทรงเมตตาสอนเรื่องพรหมวิหาร ๔
 13. หลวงพ่อท่านฤๅษี เมตตามาสอน
 14. สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงเมตตาสอนเรื่อง ความไม่เบียดเบียน
 15. เมาอยู่ในสมาธิ ๒๓ ปี และอยากตายเป็นตัณหา
 16. มีร่างกายก็เหมือนมีลูกอ่อน
 17. คิริมานนทสูตร
 18. อารมณ์ของพระอนาคามี
 19. หลักพระพุทธศาสนา
 20. บุคคลตัวอย่าง - พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 21. บารมีเต็มเป็นอย่างไร
 22. เหม็นภายนอกกับเหม็นภายใน
 23. อย่ากลัวทุกข์ เพราะทุกข์เป็นของจริง
 24. การวางเฉย หรืออุเบกขา หรือการปล่อยวาง
 25. วิธีแก้ง่วงโดยหากิเลสเข้าตัว
 26. หากิเลสเข้าตัว
 27. การพิจารณาอสุภะ ต้องพิจารณาให้ครบวงจร
 28. อารมณ์เบื่อง่าย หน่ายเร็ว
 29. ทุกข์นั้นมีอยู่จริง
 30. อย่าประมาทกาลเวลา (ครูบาศรีวิชัย)
 31. อารมณ์หนักใจ กับอานาปานุสติ
 32. การแก้อารมณ์หดหู่
 33. เรื่องทรัพย์ภายนอก กับทรัพย์ภายใน
 34. ทำกรรมฐานอย่าทวนจริต จักไม่ได้ผล
 35. เรื่องขี้เกียจ ละด้วยความขยัน
 36. รักเป็นกับรักไม่เป็น
 37. แม่พระทั้ง ๕
 38. ภาพพระพุทธเจ้า
 39. เหตุที่ทำให้พระกรรมฐานไม่ค่อยได้ผล
 40. เรื่องจิตไม่สงบ เพราะเกาะติดทุกข์-สุข
 41. เรื่องทุกขัง (โดยหลวงพ่อฤๅษี)
 42. เรื่องอารมณ์ราคะ กับปฏิฆะ
 43. กลัวตายไม่จริง หรืออยากตายไม่จริง
 44. การไม่ปรุงแต่งธรรม คือ การระงับเวทนา
 45. เรื่อง รูป-นาม ไม่เที่ยง
 46. สรุปเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔
 47. อารมณ์จิตของคนเรา มันไวยิ่งกว่าลิง
 48. ประมาทในความตายเสียอย่างเดียว
 49. เนกขัมมบารมี (๒)
 50. ผลบุญจากสร้างพระภายนอก กับสร้างพระภายใน
 51. อย่าตำหนิกรรมของผู้บอกบุญ สร้างพระภายนอกและทานบารมี
 52. การขออภัยทาน
 53. อนุสติสุดท้าย คือ มรณานุสติควบอุปสมานุสติ
 54. พรหมวิหาร ๔ ทำให้ศีลบริสุทธิ์เต็มกำลังได้อย่างไร
 55. อารมณ์สำนึกผิด เพราะเห็นความชั่วที่ใจเรา
 56. พยายามเห็นธรรมดาในธรรมดาให้มาก ๆ
 57. ของจริงในพุทธศาสนา ต้องถูกกระทบก่อน
 58. การนอนหลับที่ถูก ควรเป็นอย่างไร
 59. อริยสัจ แปลว่าของจริง
 60. พรหมวิหาร ๔ ต้องเต็มทุกข้อ
 61. ธรรมชาติแสดงธรรมะ
 62. ปัญญาทางโลก กับปัญญาทางธรรม
 63. เวทนา
 64. มรณานุสติกรรมฐาน กับอย่ากลัวกิเลสมารและขันธมาร
 65. การรู้สภาวะที่แท้จริง
 66. ทุกสิ่งในโลก พระองค์จับเอาเป็นธรรมได้หมด
 67. ภาพจักชัดหรือไม่ชัดไม่สำคัญ
 68. ให้เลิกบ่น เพราะเป็นอารมณ์ปฏิฆะ
 69. ศรัทธาคือขุมทรัพย์ อันยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนา
 70. การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน และวิตกจริต
 71. วจีกรรมกับการสนทนาธรรม
 72. การต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์ที่เข้ามาสิงใจ
 73. การหลับอย่างผู้ไม่ประมาท
 74. อารมณ์มัจฉริยะ
 75. การพึ่งตนเองด้วยปัญญา
 76. จงอยู่กับธรรมปัจจุบันให้มาก ๆ
 77. สังขารุเบกขาญาณตัวจริงนั้นเป็นอย่างไร
 78. ทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไร
 79. อายตนะ ๑๒ ทำจิตให้หมดราคะและปฏิฆะได้
 80. คนหลงขันธ์ ๕ อยากให้ขันธ์ ๕ อยู่นาน ๆ
 81. ทุกข์ทั้งหลายเกิด เพราะขาดการสำรวมอายตนะ
 82. นิสสัคคีย์ ปาจิตตีย์
 83. สมเด็จฯ โต โปรด ร.๔
 84. เรื่องกสิณไฟ ไม่ใช่ของร้อน
 85. อารมณ์สักเพียงแต่ว่ารู้ สักเพียงแต่ว่าเห็น
 86. สันตติของอารมณ์
 87. พระใบลานเปล่า
 88. ทำอานาปานุสติกองเดียว
 89. อารมณ์ใจร้อนเป็นปฏิฆะกับการบรรลุของพระอานนท์
 90. ร่างกายนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้า
 91. ศีลเป็นพื้นฐานของพระธรรม
 92. หลวงปู่บุดดา ถาวโร ทิ้งขันธ์ ๕
 93. พรหมวิหาร ๔ คือ ตัวใจเย็น
 94. เห็นทุกข์ แต่ขาดปัญญาลงตัวธรรมดาไม่ได้ก็จมอยู่กับทุกข์
 95. การกระทำในสิ่งที่เป็นโทษ
 96. ตัณหา ๓ ต้นเหตุที่ทำให้ต้องเกิด
 97. การไม่มีจิตกังวลได้ชื่อว่าเป็นสุข
 98. การแก้ไขตนเอง ด้วยอุบายทางธรรม
 99. อารมณ์นิมิต
 100. หมายังมีชีวิตอยู่ มันโมทนาได้หรือ?
 101. แปลกแต่จริง ทำชั่วทำง่าย ทำดีทำยาก
 102. พรหมวิหาร ๔
 103. พิษภัยของสัญญาที่ไม่เที่ยง
 104. จิตหมอง ภาพนิพพานก็หมอง
 105. ทำไมจึงต้องห้าม ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์และวิหาร
 106. อย่าเหนื่อยใจ เหนื่อยกายช่างมัน
 107. คนหลงร่างกาย เพราะไม่รู้จักสันตติของร่างกาย
 108. การรู้อารมณ์คนอื่นพ้นทุกข์ไม่ได้
 109. ความไม่รู้จักพอ
 110. อยู่คนเดียวให้ระวังอารมณ์จิต
 111. อย่าติดอดีต และอนาคตธรรม
 112. หาดีใส่ตัวนั้นสมควร แต่อย่าเอาชั่วใส่คนอื่น
 113. อุปาทานและอคติ ๔ (ตัวเดียวกัน)
 114. โลกทั้งโลกไม่มีอะไรสุข มีแต่ทุกข์ นี่คืออริยสัจ
 115. พรหมวิหาร ๔ อัปปมัญญา-อุเบกขา
 116. พระธาตุรวมตัว
 117. ลิงติดตัง ยิ่งดิ้นยิ่งรัดตัวเอง
 118. อานิสงส์ของทานบารมี
 119. อานิสงส์ของอานาปานุสติ คือ นิพพานสมบัติ
 120. ไม่รู้จักทุกข์ ก็พ้นทุกข์ไม่ได้
 121. สัพเพ สังขารา อนิจจา
 122. ฉลาดไม่เป็น เพราะชอบลืมปล่อยวางคำสอน
 123. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 124. โลกธรรม ๘ และวิธีที่จะพ้นจากโลกธรรม ๘
 125. ถ้าอยากพ้นทุกข์ ก็จงหมั่นปริปุจฉา
 126. ธรรม คือ อารมณ์ที่เกิดแก่จิต จิตนั้น คือ ตัวเรา
 127. กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอ
 128. พ้นทุกข์ได้หรือไม่
 129. โรคกลัวตายหรือโรคปอดแหก
 130. อภัยทานจักเกิดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหารทั้ง ๔ ประการ
 131. อารมณ์ไม่เกาะงาน
 132. กิจภายนอกกับกิจภายใน
 133. การอยู่วัดได้บุญ
 134. ศึกษาธรรมที่เป็นคุณ
 135. อย่าเอาความเลวไปแก้ความเลว
 136. วิธีพ้นภัยตนเอง
 137. วิญญาณธาตุเป็นอย่างไร
 138. พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ อัปปมาโณ
 139. อย่ามุ่งเอาชนะใคร ให้มุ่งเอาชนะใจตนเอง
 140. อย่าเฉยอย่างลิง ที่กลัวไม้เรียว
 141. รู้ธรรมพ้นโลกดีกว่ารู้ธรรมในโลก
 142. การกำหนดรู้อารมณ์
 143. ภาราหะเว ปัญจักขันธา
 144. การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
 145. ทำงานรอความตาย แต่ตายเปล่า
 146. ไม่ต้องไปห้ามใคร ให้ห้ามใจตนเอง
 147. ให้ดูอารมณ์จิตตัวเดียว ดูแต่ความเลวของตน
 148. รักษาโรคเหนื่อยใจ
 149. ภัยอันตรายอันเกิดจากการเดินทาง
 150. โทษของกามข้อที่ว่า เหมือนโดดลงหลุมถ่านเพลิง
 151. เบียดเบียนผู้อื่นเห็นง่าย เบียดเบียนตนเองเห็นยาก
 152. ร่างกายมีสภาพเหมือนผีหลอก
 153. อะไรทำให้คุมศีลสมบูรณ์ได้
 154. โลกธรรมภายนอก และโลกธรรมภายใน
 155. ศัตรูของโลกธรรม ๘ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
 156. การไปสนใจกายผู้อื่น
 157. ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว
 158. ผลบุญจากธรรมทาน
 159. จงอย่าติดกาลเวลา
 160. เพราะเหตุใดพระองค์จึงสอนแต่อริยสัจ
 161. การเจ็บป่วยได้กำไร หรือขาดทุน
 162. ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากใจก่อนทั้งสิ้น
 163. อะไรคือธรรมปัจจุบัน
 164. การเบื่อขันธ์ ๕
 165. ประวัติของหลวงพ่อปราโภและหลวงพ่อคามวาสี
 166. หมดโง่ คือ หมดอวิชชา
 167. โลกียชนทำงานเพื่อโลกนี้กันเป็นส่วนใหญ่
 168. ธรรมของพระองค์เป็นปัจจัตตัง
 169. ทุกข์ อยู่ที่การเกาะร่างกายเป็นประการสำคัญ
 170. เมตตาคุ้มครองโลก
 171. ธรรมในโลกเที่ยงมีไหม
 172. ทำไมพระอรหันต์คิดถึงความตายแล้วจิตเป็นสุข
 173. อารมณ์สันโดษจริง ๆ นั้นเป็นอย่างไร
 174. ครูภายนอกกับครูภายใน
 175. อารมณ์นี้สำคัญมาก คิดอย่างไรก็ไปตามนั้น
 176. เพราะอะไรถึงป่วย
 177. อย่าติคนติดฤทธิ์ เพราะการมีฤทธิ์ เป็นของดี
 178. คุณไสยไม่มีหมดไปจากโลกนี้ได้หรอก
 179. ทุกอย่างจักสำเร็จได้ ด้วยกำลังใจของตนเอง
 180. ประโยชน์ของอรูปฌาน
 181. จิตถึงจิตนี่แหละเป็นของจริงในพระพุทธศาสนา
 182. จงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
 183. อย่าให้ความเบื่อสิงใจอยู่นาน
 184. การซ้อมตาย
 185. เวลาของนักปฏิบัติมีค่ามาก
 186. หนู ๔ ประเภท
 187. ติดคุกทางโลกกับติดคุกทางขันธโลก
 188. จิตติดบุญ ดีกว่าจิตติดบาป
 189. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 190. การคิดถึงความตายไม่ใช่ของง่าย
 191. กฎของกรรมคืออริยสัจ
 192. พระบรมสารีริกธาตุของวัดท่าซุง
 193. กลัวทุกชนิดล้วนเป็นสักกายทิฏฺฐิทั้งสิ้น
 194. หลักคำสอนของตถาคตมุ่งที่อริยสัจ
 195. อย่าติดขันธ์ ๕ จนเกินไป
 196. คาถาทำน้ำมนต์
 197. พยายามรักษาอารมณ์อัพยากฤตให้ทรงตัว
 198. คาถาเรียกจิต
 199. อย่าขัดระเบียบวัด
 200. คนอะไร ดันชื่อว่า ตาราง
 201. การทำงานที่ถูกต้อง
 202. จักทำอะไรก็ตาม ให้คิดว่าจักทำเพื่อพระนิพพานจุดเดียว
 203. สักกายทิฏฐิของพระอนาคามี
 204. อารมณ์กลัวจะไม่มีกิน
 205. รอยพระพุทธบาท
 206. ปฏิปทาของหลวงปู่เขียน
 207. คนปฏิบัติพระกรรมฐาน แล้วทำไมจึงบ้าหรือเพี้ยนได้
 208. หมั่นทบทวนคำสอนไว้เสมอ
 209. ให้ระวังการนินทา-กรรมบถ ๑๐
 210. การกวาดวัด เป็นวิหารทาน เป็นธรรมทานและอภัยทานด้วย
 211. ให้ทบทวนพระธรรมคำสอน
 212. จุดบกพร่องในการปฏิบัติธรรม
 213. ปุจฉาและวิสัชนากับหลวงปู่ไวย
 214. กายคนเหมือนผีดิบเดินได้
 215. บารมี ๑๐ คือหลักใหญ่ของการปฏิบัติ
 216. ศีลบารมี
 217. เนกขัมมบารมี
 218. ปัญญาบารมี
 219. วิริยะบารมี
 220. ขันติบารมี
 221. สัจจะบารมี
 222. อธิษฐานบารมี
 223. โลกนี้ทั้งโลกเป็นเรื่องของคนมีความทุกข์
 224. อารมณ์ ๒ หมดหรือไม่หมดต้องดูตอนกระทบ
 225. จิตติดท่องเที่ยว
 226. นิมิตหรือฝันว่าตาย แต่ไปไม่ถึงพระนิพพาน
 227. วิธีทำสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นอกาลิโก
 228. ปัจจัย ๔ ระหว่างพระกับฆราวาสต่างกันอย่างไร
 229. จงยึดพระธรรมเป็นที่พึ่ง
 230. ธรรมที่เกิดในโลกนี้ ล้วนเป็นอริยสัจ
 231. การรักษาชีวิตไว้เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็น
 232. กรรมฐานอยู่ที่จิต
 233. วิธีตัดอารมณ์ปฏิฆะ
 234. ตัวธรรมแท้ ๆ ในพุทธศาสนาไม่มีการปรุงแต่ง
 235. วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ
 236. ธรรมที่เป็นไปได้ทั้งถูกและผิด
 237. ธรรมเป็นปัจจัตตัง และเพื่อพระนิพพานจุดเดียว
 238. วิธีออกจากทุกข์
 239. ให้ศึกษาอารมณ์จิตที่ยังเกาะติดร่างกายให้มาก
 240. การตัดอารมณ์ ๒ คือ ราคะและปฏิฆะ
 241. กายคตานุสติกับอสุภกรรมฐาน
 242. การเจ็บป่วยเป็นของดี
 243. จงอย่าหวั่นไหวกับคำนินทาและสรรเสริญ
 244. ให้สังเกตความเย็น-ความร้อนของจิตเมื่อถูกกระทบ
 245. ผู้จักไปพระนิพพานในชาตินี้
 246. มีอารมณ์กังวลอยู่
 247. ใช้ทุกขเวทนาให้เป็นประโยชน์
 248. จิตเกาะกายนี้แหละ
 249. การเจ็บป่วยเป็นของดี
 250. อารมณ์ปฏิฆะคือ อารมณ์ใจร้อน