PDA

View Full Version : พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)


หน้า : [1] 2 3 4 5

 1. ทุกข์จากการมีคู่
 2. มารเป็นครูที่ดีที่สุดของเรา
 3. รู้สึกว่าตัวเองดีเมื่อไร ให้รู้ว่าตัวเองใกล้พังเต็มทีแล้ว
 4. ด่าพระ
 5. สมมติสัจจะ
 6. การปฏิบัติกับอิทธิบาท ๔
 7. ทบทวนกำลังใจ
 8. ความทุกข์มีคุณ
 9. ประคองสติในเวลาหลับ
 10. ทำดีเพราะอยากทำ หรือ ทำดีเพราะอยากดี
 11. สิ่งที่นักปฏิบัติควรจะมี
 12. หัวใจนักปราชญ์
 13. ลืมคำถาม
 14. ความเพียร
 15. มันไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใคร..!
 16. ภาวนาคาถาเงินล้านให้เป็นวิปัสสนา
 17. การรักษากำลังใจสำคัญที่สุด
 18. บ้าแต่กิริยา มารยาไม่มี
 19. เมื่อความดีปรากฏ ชื่อเสียงเริ่มมา
 20. ผีอำ
 21. ภาวนา
 22. ถ้าลูกทำดี พ่อก็จะมีกำลังใจอยู่ต่อ
 23. ถือสันโดษ
 24. อปจายนมัย
 25. รวมคำสอนเกี่ยวกับวัยรุ่น
 26. กำลังใจของเราดี มันจะไม่มีใครเลว
 27. เทศน์เรื่องการใส่บาตร
 28. ๗ ตำนาน
 29. ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก
 30. พุทธลีลาในการเทศน์
 31. กำลังใจ
 32. คาถาเงินล้าน
 33. ฤกษ์พรหมประสิทธิ์
 34. ฤกษ์พรหมประสิทธิ์
 35. แน่ใจหรือที่เปิดตัวเอง
 36. อธิษฐานฤทธิ์
 37. อุตตมะภาษา
 38. พระพุทธเจ้าเกิดอยู่เฉพาะโลกนี้เท่านั้น
 39. งานทางใจสำคัญที่สุด
 40. คุณเคยทำหรือยัง ?
 41. การติดที่
 42. ทำ ทำ ทำ และทำ
 43. ที่ ๆ อยู่แล้วมีความสุข
 44. ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง
 45. ทำบาปโดยไม่คิดว่าบาป
 46. เปลี่ยนฉันทะ
 47. อารมณ์ดีและไม่ดี
 48. รวมบทกลอนจากพระอาจารย์
 49. ชีวิตทหารกับการภาวนา
 50. คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
 51. ความเพียร ๔ ประการ
 52. รักสงบ
 53. โอวาทปาฏิโมกข์
 54. คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ
 55. รวมไฟล์เสียงเทศน์เรื่องกรรมฐาน ๔๐ โดย พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
 56. เรื่องของคน ๒ คน
 57. ปฏิสัมภิทาญาณ
 58. นะปัดตลอด
 59. ปรารภเพื่อตัวเอง
 60. ทุกข์ทางเลือก
 61. การสะเดาะเคราะห์
 62. บัณเฑาะก์
 63. จินตนาการเตลิด กิเลสจะเกิดตามมา
 64. คำทำนายมรรคผลนิพพาน
 65. จิตที่ชินกับอารมณ์ที่เป็นกุศล
 66. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
 67. สมานัตตา
 68. จรรยาบรรณหมอดู
 69. เรื่องมากพยายามทำให้น้อย เรื่องน้อยอย่าไปทำให้มาก
 70. เร็ว ๆ ไว ๆ
 71. สิ่งที่นักปฏิบัติควรระวัง
 72. การรบกับกิเลส
 73. มรรคผลในศาสนาอื่น
 74. พระขับรถ
 75. ธรรมะจากนกกระทุง
 76. รวมเล่มหนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ ๑ ถึง ๔๐
 77. การถวายข้าวพระพุทธ
 78. การอโหสิกรรม
 79. ทำอย่างไรจะอยู่ในสิ่งที่ดีตลอด ?
 80. การบวชที่เป็นเพียงรูปแบบ
 81. การพิจารณาอสุภะ
 82. กิเลสมาร
 83. อาชีพที่พุทธมามกะไม่ควรทำ
 84. โบราณเขาบอกว่า...
 85. ว่าด้วยเรื่องปัญญา
 86. บุคคลที่เข้าถึงปรมัตถ์ไม่ทิ้งสมมติ
 87. ตัวกูของกู
 88. เมื่อไหร่จะรวย
 89. จ้องภาพพระ
 90. ขึ้นฝั่งให้ได้ก่อน แล้วจึงย้อนไปช่วยเขา
 91. พระอริยบุคคลไม่มีคำว่าเสียใจ
 92. บุญกับบารมี
 93. ตัดใจที่จะสละ
 94. เด็กที่เป็นผู้ใหญ่
 95. พระผู้ใหญ่ที่ไม่ถือตัว
 96. ทุนการศึกษา
 97. ตั้งใจมาเกิด
 98. อานิสงส์การสวดมนต์
 99. รู้ทุกอย่าง แต่ไม่รู้เรื่องการพ้นทุกข์
 100. อานิสงส์ของการนอนฟังธรรม กับอานิสงส์ของการจัดบวชพระ
 101. ถามเรื่องของศีล
 102. สาระสำคัญของมโนมยิทธิ
 103. รู้จักสังเกตและเอามาใช้
 104. ข่าวลือว่าน้ำจะท่วม
 105. จงเป็นเช่นสายน้ำ
 106. สังโยชน์เบื้องสูง
 107. อาหารทางใจ
 108. อย่าให้เสียชาติเกิด
 109. คำถามเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ
 110. มโนมยิทธิหลวงพ่อท่านสอนเราให้รู้เพื่อละ ไม่ใช่รู้แล้วยึด
 111. วิชาโลกเรียนเท่าไหร่ไม่รู้จบ
 112. เรื่องที่ไม่เกินวิสัยเทวดาท่านก็ช่วยได้
 113. เทศน์คาถาพัน
 114. ธงกฐิน
 115. เถรใบลานเปล่า
 116. ความเป็นมาของการบวชชี
 117. สัตว์ก็คือคน
 118. พระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
 119. การละอุปาทาน
 120. “ปัญจมฌาน” คืออะไร ?
 121. กรรมที่ทำให้มีโรคน้อย
 122. นิมิตเห็น
 123. ยอมแลกชีวิตได้เพื่อธรรมะ
 124. ดีของเขา ไม่ใช่ดีของเรา
 125. พระอุปคุตจกบาตร
 126. เหล็กไหล
 127. ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ก้าวหน้า
 128. น้ำมันชาตรี
 129. กำลังใจของกะเหรี่ยง
 130. วัตถุมงคล
 131. บูชาพระบรมธาตุด้วยทองคำ
 132. พระขรรค์โสฬสโดยบ้านจ่าตุ่ม
 133. เมื่อไหร่เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้เรา ?
 134. เทศน์ ๒ ธรรมาสน์
 135. ขอหวยพระอรหันต์
 136. การเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป
 137. พระโพธิสัตว์
 138. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลที่สุดแล้ว
 139. กำลังบุญรักษา
 140. ดูคนที่ป้ายรถเมล์แล้วพิจารณาให้เห็นทุกข์
 141. กำลังใจ กำลังกาย กำลังสติปัญญายิ่งเสื่อมถอย
 142. บุคคลตาบอดที่โด่งดังที่สุดในธรรมบท
 143. วิธีรักษาศีลข้อ ๓
 144. เสือกลับใจ
 145. อุปสรรคต้องฝ่าฟัน
 146. คิดย้อนกลับถึงคุณของพระพุทธเจ้า
 147. พร้อมที่จะตาย
 148. คู่ครอง
 149. หยุดอยู่กับปัจจุบัน
 150. อยู่อย่างสันโดษ
 151. ปลูกถั่วงอก
 152. แค่นึกก็รู้ได้
 153. มารหลอกพระอรหันต์
 154. เกาะพระฤๅษี
 155. ภาวนาแล้วไปต่อไม่ได้
 156. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย อันตรายใด ๆ ไม่มี
 157. อย่าเพิ่งเชื่อ
 158. การฝึกญาณ ๘
 159. พอ
 160. อย่าไปสนใจเรื่องคนอื่น
 161. ซ้อมบ่อย ๆ
 162. สุขในปัจจุบัน สุขในอนาคต
 163. อารมณ์โกรธ
 164. คำทำนาย
 165. มหาผล
 166. กำลังใจเบื้องต้นของอภิญญา
 167. จริตทั้ง ๖
 168. ธรรมที่ละเอียดกว่านี้ยังมีอยู่
 169. ถือว่าตนเองดี ส่วนคนอื่นเลว
 170. สอนตัวเองยังไม่ได้ จะไปสอนคนอื่นได้อย่างไร
 171. อานิสงส์พิเศษของบุญกฐิน
 172. สิ่งที่เข้ามากระทบ
 173. ศึกษากรรมฐาน ๔๐ เอาไว้ให้มาก
 174. เดินจงกรม
 175. เหตุที่สมเด็จวัดระฆังศักดิ์์สิทธิ์
 176. การพยากรณ์มรรคผล และอนาคตพระอรหันต์
 177. หยุดความคิด
 178. เล่าเรื่องหลวงปู่ศุข (ลูกอมวิเศษ)
 179. แก้วจักรพรรดิคู่บารมีหลวงปู่ทวด
 180. มโนมยิทธิแจ่มใสได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ
 181. ความรู้สึก"รักนิพพานสนิทใจ"เป็นอย่างไร
 182. เสาร์ห้า
 183. จำเริญ
 184. โทสะ มีพื้นฐานมาจากมานะ
 185. กำลังใจของคนที่เกาะพระ (พระเครื่อง)
 186. ความจำไม่ดี
 187. วาโยกสิณ
 188. อย่าเพิ่งเชื่อ
 189. ดอนเจดีย์เมืองกาญจน์
 190. ช้างเผือก
 191. สาเหตุที่ไม่เห็นความเป็นทิพย์
 192. ขึ้นชื่อว่าร่างกาย
 193. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
 194. อาการพลัดจากฌาน
 195. พระปัจเจกพุทธเจ้า อนุพุทธเจ้า
 196. พญานาค
 197. การทรงฌานในพุทธานุสติ
 198. หน้าที่นี้ไม่มีใครอยากทำหรอก
 199. สังโฆอัปมาโณ
 200. อรูปฌาน
 201. ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น จริง ๆ
 202. การใช้ลูกประคำ
 203. น้ำมนต์เป็นไสยศาสตร์ ?!?
 204. การท่องคาถา
 205. การมั่นใจในตัวเองนั้นดี การสละออกนั้นดี แต่...
 206. การขอพรพระคำข้าว
 207. น้อยใจใครสักคน
 208. ผีไม่กลัวพระ
 209. นั่งคุยกับพระ
 210. คนใจร้อน
 211. สาเหตุที่เจอผี
 212. สมาธิช่วยรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วย
 213. ธรรมเสนา กับลีลาศัตรู
 214. เรื่องของการ “ทรง”
 215. เล่นโยคะ
 216. นางกวัก
 217. การบรรลุธรรม
 218. อยากมีลูก
 219. หนีไปพระนิพพาน
 220. การรักษาศีล ๘ และโทษของอาหารมื้อเย็น
 221. คิดปรามาสพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
 222. พระนันทะเถระบวชเพราะอยากได้นางฟ้าเป็นชายา
 223. กิเลสมารชวนให้ขี้เกียจปฏิบัติธรรม
 224. อธิษฐานบารมี
 225. ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะอื่น
 226. เรายืนอยู่ตรงจุดไหน?
 227. เกิดเป็นชาวทิเบต
 228. ปล่อยวางแบบควาย
 229. นักปฏิบัติที่ดีต้องจดบันทึก
 230. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการปฏิบัติ
 231. ดารา นักร้อง นักแสดงส่วนใหญ่ตกนรก
 232. อานิสงส์การปล่อยสัตว์ให้รอดชีวิต
 233. เหตุที่ต้องดูฤกษ์
 234. ตกเหว
 235. มีดหมอ
 236. เสียงเตือน
 237. คาถาแก้หลงทาง
 238. ทำลายพระ
 239. ติดขัดหนักเบาไม่เท่ากัน
 240. อยู่ในสถานที่ปฏิบัติแล้วใจสงบได้ง่าย
 241. ติดในวัตถุมงคลก็ดีกว่าติดในวัตถุอัปมงคล
 242. อานิสงส์การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม
 243. การฆ่าต้องใช้กำลังใจสูงมากเท่าไรผลกรรมก็หนักเท่านั้น
 244. พรหมวิหาร ๔ เป็นกรรมฐานคู่ศึกของกามราคะ
 245. การเลี้ยงปลาต้องวางกำลังใจอย่างไรไม่ให้เกิดโทษ
 246. อานิสงส์ของคำภาวนา
 247. ปัจจัตตัง
 248. ไม่ประมาท
 249. อานิสงส์การสร้าง บูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปและโทษของการทำลายพระพุทธรูป
 250. หนีเคราะห์กรรม